Valvottavatiedote 4.12.2018 – 52/2018

Sisäisen toimituksen toteutuksesta raportoitavien tietojen keruu alkaa huhtikuun 2019 alussa

EU:n arvopaperikeskusasetuksen1 mukaan toimituksen sisäisten toteuttajien on neljännesvuosittain ilmoitettava sijoittautumispaikkansa toimivaltaisille viranomaisille kaikkien arvopapereiden selvitysjärjestelmien ulkopuolella toimittamiensa arvopaperikauppojen (securities transactions2) yhteenlaskettu määrä ja arvo. Asiasta on myös annettu komission delegoitu asetus ja täytäntöönpanoasetus3.

Suomessa toimivaltainen viranomainen on Finanssivalvonta. Myös muissa EU-jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa sijaitsevissa sivukonttoreissa tai sivuliikkeissä sisäisesti toteutettavat toimitusohjeet raportoidaan Finanssivalvonnalle.

Toimituksen sisäisellä toteuttajalla tarkoitetaan mitä tahansa sellaista laitosta, mukaan lukien ne joilla on direktiivin 2013/36/EU tai direktiivin 2014/65/EU mukainen toimilupa, joka toteuttaa siirtomääräyksiä asiakkaiden lukuun tai omaan lukuunsa muuten kuin arvopapereiden selvitysjärjestelmän kautta.

Toimituksen sisäistä toteuttamista koskevasta raportoinnista on tarkempia säännöksiä edellä mainituissa komission asetuksissa. Toimituksen sisäistä toteutusta koskevat tiedot tulee ensimmäisen kerran raportoida vuoden 2019 toiselta vuosineljännekseltä. Raportointi tulee tehdä kymmenen päivän sisällä vuosineljänneksen päättymisestä.

Toimijoiden on syytä arvioida ovatko he toimituksen sisäisiä toteuttajia ja olla hyvissä ajoin ennen raportointivelvollisuuden alkamista yhteydessä Finanssivalvontaan.

Arviota tehtäessä on syytä erityisesti perehtyä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) asiasta 28.3.2018 antamaan ohjeeseen ja ohjeessa oleviin esimerkkeihin4.

Finanssivalvonta julkaisee myöhemmin erillisen valvottavatiedotteen kyseisen ohjeen voimaantulosta ja omista määräyksistä ja ohjeistaan.
Raportoijien on myös suunniteltava ja toteutettava tarvittavat muutokset tietojärjestelmiinsä. Raportointi tulee tapahtumaan ESMAn tähän tarkoitukseen valmisteleman ISO 20022 XSD-määrityksen mukaisesti5.

Osittain Finanssivalvonnasta riippumattomista syistä tässä tiedotteessa ei ole mahdollista kertoa tarkkoja yksityiskohtia raportoinnin teknisestä toteutustavasta. Tässä vaiheessa näyttää hyvin todennäköiseltä, että Finanssivalvonnalla ei ole tarjota raportointiin soveltuvaa ratkaisua heinäkuussa 2019. Raportointivelvollisten on kuitenkin syytä tässäkin tapauksessa kerätä tarvittavat raportointitiedot sääntelyn aikataulun mukaisesti myöhempää raportointia varten.

Lisätietoja antavat:

  • Jenni Koskinen, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5364 jenni,koskinen(at)finanssivalvonta.fi tai
  • Arja Voipio, johtava infrastruktuuriasiantuntija, puhelin 09 183 5224 arja.voipio(at)finanssivalvonta.fi
     

1Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, 9 artiklan 1 kohta lähemmin
2Suomenkielinen asetuksen käännös ”arvopaperikauppa” johtaa tässä harhaan. Raportoitavat siirrot ovat kyllä pääosin seurausta arvopaperikaupoista, mutta useimmiten eivät itse kauppoja sellaisinaan.
3Ks. teknisestä sääntelystä lähemmin komission delegoitu asetus (EU) 2017/391 11. marraskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä sisäistä toimitusta koskevan raportoinnin sisältöä täsmentävillä teknisillä sääntelystandardeilla ja komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/393 11. marraskuuta 2016 sisäisiin toimituksiin liittyvien tietojen raportoinnin ja välittämisen lomakkeita ja menettelyjä koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista.
4Ks. ESMA70-151-1258 -ohjeesta lähemmin
5ks. lähemmin (linkki avautuu esim. Microsoft Windowsin mukana tulevalla yksinkertaisella tekstieditorilla engl. Notepad)