Valvottavatiedote 11.12.2019 – 68/2019

Finanssivalvonnan selvitys viitekorkouudistuksen vaikutuksista luottolaitoksiin

Finanssivalvonta on kartoittanut, miten viitekorkouudistukset vaikuttavat Finanssivalvonnan valvomiin luottolaitoksiin ja kuinka uudistuksiin ja niihin mahdollisesti liittyviin poikkeustilanteisiin on varauduttu.

Luottolaitoksien mukaan uudistusten vaikutukset sopimussuhteisiin ja riskienhallintaan ovat vähäisiä. Saatujen vastausten perusteella varautuminen viitekorkouudistukseen on kuitenkin selkeästi eri tasolla pankkien välillä. Lisäksi asiakastiedottamisessa on toivomisen varaa.

Kaikkia tulevia muutoksia ei ollut riittävästi huomioitu luottolaitoksien toiminnassa

Osa EONIAa käyttävistä luottolaitoksista ei vastauksissaan kiinnittänyt huomiota siihen, että muutoksilla voi olla vaikutuksia joidenkin tase-erien arvostukseen. Myöskään viitekorkouudistuksista aiheutuvia operatiivisia muutostarpeita, kuten koron noteerausajankohdan muutosta, ei oltu kaikissa vastauksissa huomioitu. Finanssivalvonta tulee saatujen vastausten johdosta olemaan yhteydessä luottolaitoksiin varmistaakseen, että uudistuksen vaikutukset näiltä osin ovat niiden tiedossa.

Selvityksestä käy lisäksi ilmi, ettei luottolaitoksien linja ole täysin yhtenäinen asiakastiedottamisen osalta, ja valtaosa ei ainakaan vielä ole tiedottanut asiakkaitaan. Finanssivalvonta pitää kannatettavana, että luottolaitokset tiedottavat yleisesti kuluttaja-asiakkaita viitekorkouudistuksen sisällöstä sekä mahdollisista vaikutuksista asiakassopimuksiin.

Finanssivalvonta muistuttaa lisäksi, että pankkien on kuluttajansuojalain 7 luvun 9 §:n 3 momentin ja 7a luvun 4 §:n 2 momentin mukaisesti ennen luottosopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle tieto

 • vertailuarvon
 • sen hallinnoijan nimestä sekä
 • vertailuarvon käytön mahdollisista vaikutuksista kuluttajaan

jos luottosopimuksessa on tarkoitus viitata vertailuarvoasetuksen 3 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa määriteltyyn vertailuarvoon.

Kaikkien pankkien jatkuvuussuunnitelmat eivät vertailuarvoasetuksen mukaisia

 Vastaajia (sivuliikkeitä lukuun ottamatta) pyydettiin lisäksi toimittamaan vertailuarvoasetuksen 28 artiklan 2 kohdan edellyttämät suunnitelmat toimista, joita he ovat varautunut tekemään, mikäli heidän käyttämänsä viitekorot muuttuvat olennaisesti tai niiden tarjoaminen lakkaa kokonaan. Finanssivalvonnalle toimitetut jatkuvuussuunnitelmat olivat sisällöltään eritasoisia, eivätkä kaikki niistä välttämättä täytä vertailuarvoasetuksen vaatimuksia. Kolmella luottolaitoksella ei ollut lainkaan toimittaa pyydettyä suunnitelmaa.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) mukaan vertailuarvoasetuksen 28 artiklan 2 kohta edellyttää, että suunnitelma on perusteellinen ja asianmukainen (thorough and adequate). Suunnitelmassa tulee määritellä toiminnalliset menettelyt (operative procedures), joihin valvottava aikoo ryhtyä vertailuarvon muutoksen tai tarjoamisen lakkaamisen johdosta. Suunnitelman tulee sisältää

 • yksityiskohtaiset toimintatavat (courses of action)
 • relevantit viestintäkanavat
 • järjestelyt erilaisia skenaariota ja mahdollisia tapahtumia varten.

Suunnitelmien ylläpitämiseksi luottolaitosten tulee seurata jatkuvasti suunnitelman kannalta merkityksellisiä seikkoja ja päivittää suunnitelmaa sen mukaisesti1. Lisäksi vertailuarvoasetuksen 28 artiklan 2 kohta edellyttää, että valvottujen yhteisöjen tulee ottaa suunnitelmansa huomioon sopimussuhteissa asiakkaisiinsa2.  

Finanssivalvonta tulee olemaan erikseen yhteydessä joihinkin luottolaitoksiin suunnitelmien johdosta. Lisäksi Finanssivalvonta pyytää muita luottolaitoksia itse arvioimaan, vastaavatko niiden suunnitelmat ESMAn tulkintoja, ja täydentämään niitä tarvittaessa.

Selvityksen toteutus

EU:n vertailuarvoasetuksen vaatimusten vuoksi euroalueella on meneillään merkittävimpien viitekorkojen, EURIBORin ja EONlAn, uudistushankkeita. EURIBORin laskennassa on siirrytty uuteen hybridimenetelmään, ja EONIAn laskennassa €STR + kiinteä spread -menetelmään. EONIAn noteeraus lakkaa kokonaan 3.1.2022.

Finanssivalvonnan selvitys toteutettiin kyselyllä, joka lähetettiin kolmelletoista Suomessa toimivalle luottolaitokselle kesäkuussa 2019.

Lisätietoja antavat

 • riskienhallinta: Marjo Risku, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5275 tai marjo.risku(at)finanssivalvonta.fi
 • asiakastiedottaminen: Armida Rantanen, avustava lakimies, puhelin 09 183 5532 tai armida.rantanen(at)finanssivalvonta.fi
 • vertailuarvoasetuksen jatkuvuussuunnitelmat:Jyrki Manninen, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5205 tai jyrki.manninen(at)finanssivalvonta.fi
   1Q&A 8.2, Questions and Answers On the Benchmarks Regulation (BMR)¸ ESMA70-145-11 Version 14
2Q&A 8.1 ja Q&A 8.3, Questions and Answers On the Benchmarks Regulation (BMR)¸ ESMA70-145-11 Version 14.