Valvottavatiedote 29.10.2020 – 68/2020

EBAn luotonantoa ja -valvontaa koskevat uudet ohjeet sisällytetty Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan

Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 4/2018 ”Luottoriskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa” on tehty muutoksia. Muutokset tulevat voimaan 30.6.2021. Samassa yhteydessä nimi on muutettu vastaamaan paremmin määräysten ja ohjeiden sisältöä: Luottoriskien hallinta ja luottokelpoisuuden arviointi rahoitussektorin valvottavissa.

Muutoksen myötä määräyksiin ja ohjeisiin 4/2018 lisätään Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 29.5.2020 julkaisemat luotonantoa ja -valvontaa koskevat ohjeet. Ohjeita aletaan soveltaa 30.6.2021 alkaen tietyin ohjeissa mainituin siirtymäsäännöksin.

EBAn ohjeissa

  • selkeytetään luottojen myöntämisen ja päätöksentekoprosessin sisäistä hallintoa ja valvontakehikkoa;
  • täsmennetään lainanottajan luottokelpoisuuden arviointia koskevia vaatimuksia luotonmyöntöhetkellä (1) kuluttajille, (2) mikroyrityksille ja (3) keskisuurille ja suurille yrityksille sekä asetetaan vaatimuksia arvioinnissa käytettäville tiedoille;
  • laajennetaan kuluttajien luottokelpoisuuden arviointia koskevien ohjeiden soveltamisalaa koskemaan asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen lisäksi myös muita kuluttajaluottoja;
  • asetetaan valvontaodotukset lainojen riskipohjaiselle hinnoittelulle;
  • annetaan ohjeita kiinteän ja irtaimen omaisuuden arvostusmenetelmistä luoton myöntämishetkellä ja omaisuuden arvon monitoroinnista ja uudelleenarvioinnista, sekä
  • täsmennetään joitakin jatkuvaan luottoriskien seurantaan liittyviä toimintoja (mm. lainanottajien säännölliset luottokelpoisuuden arvioinnit).

EBAn luottokelpoisuuden arviointia koskevien ohjeiden (EBA/GL/2015/11) voimassaolo päättyy 30.6.2021, jolloin yllämainittuja ohjeita aletaan soveltaa. Tästä johtuen Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 3/2017, joilla EBAn ohje on saatettu osaksi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaa, kumotaan samasta päivästä lukien.

Lisätietoja antaa

Torsten Groschup, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5333 tai torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet