Valvottavatiedote 21.12.2020 – 84/2020

Finanssivalvonnan havaintoja vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden valvonnasta 2020

Covid-19-pandemian vuoksi talouden kehityksen ja siihen liittyvien odotusten epävarmuus on ollut vuonna 2020 tavanomaista suurempi. Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden tulee jatkaa toimintaympäristön ja oman toiminnan riskien perusteellista arviointia sekä tihennettyä, aktiivista vuoropuhelua Finanssivalvonnan kanssa myös vuonna 2021. Samalla yhtiöiden edellytetään jatkavan varautumistoimia kehittämällä vakuutetut edut varmistavaa riskien hallintaa ja huolehtimalla hyvästä vakavaraisuudesta sekä varmistamalla sisäisten valvontatoimintojen resurssien ja tiedonsaannin riittävyys.

Pandemia luo häiriöitä reaalitalouteen ja sitä kautta myös finanssimarkkinoihin sekä mahdollisesti muutoksia vakuutusyhtiöiden ansaintakykyyn ja -logiikkaan. Näiden muutosten oletetaan näkyvän yhtiöiden asettaessa lyhyen ja pitkän tähtäimen oletuksia liiketoiminnan tulevasta kehityksestä ja arvioidessa strategiaansa. ORSAssa (riski- ja vakavaraisuusarvio) ja vastuuvelan laskennassa käytettävien oletusten valintaan ja arvioiden ajantasaiseen päivittämiseen tulee myös kiinnittää erityistä huomiota.

EIOPA julkaisee ensi vuonna valvojille suunnatun kannanoton, jossa asetetaan odotuksia ilmastonmuutokseen liittyvien riskien käsittelystä ORSAssa. Alkuvaiheessa valvojan odotukset kohdistuvat ensisijaisesti ilmastoriskien tunnistamiseen ja kvalitatiiviseen arviointiin.

Kiinteistömarkkina on Suomessa voimakkaasti eriytynyt, ja tämä vaikuttaa kaupankäyntiaikojen lisäksi myös eri arvostusmenetelmien luotettavuuteen. Finanssivalvonta tekee parhaillaan kaikkiin vakuutuslaitoksiin kohdistuvaa kiinteistöarvostusten teema-arviota.

Lisäksi Finanssivalvonta tarkastelee ensi vuonna säännöllisten valvontaraporttien (RSR) laatua ja laajuutta. Samalla Finanssivalvonta arvioi raporttien toimittamistiheyttä yhtiökohtaisesti.

Menettelytapavalvonnassa valvojan huomio on kiinnittynyt tuotehallintamenettelyyn, ryhmävakuutusjärjestelyihin, vakuutusasiamiesten ammattipätevyyden varmistamiseen sekä lakisääteisten vakuutuslajien korvausten käsittelyprosesseihin ja -aikoihin yhtiöissä. Myös ulkoistamisen prosessien arviointi erityisesti julkisen vallan käytön tilanteissa on valvojan huomion kohteena.  

Lisätietoja antavat

  • Teija Korpiaho, toimistopäällikkö, puhelin 091835528 tai teija.korpiaho(at)finanssivalvonta.fi
  • Timo Holopainen, valvontapäällikkö, puhelin 091835661 tai timo.holopainen(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Finanssivalvonnan kirje 18.12.2020 vahinko- ja henkivakuutusyhtiöille (pdf)