Valvottavatiedote 14.12.2020 – 79/2020

Henkivakuutussektoria koskeva rahanpesun riskiarvioyhteenveto julkaistu

Finanssivalvonta on 14.12.2020 julkaissut henkivakuutussektoria koskevan rahanpesun riskiarvion. Sektorikohtaisessa riskiarviossa ovat mukana henkivakuutusyhtiöt, joilla on Finanssivalvonnan toimilupa. Finanssivalvonta on arvioinut henkivakuutussektoria kokonaisuutena koskevan rahanpesun riskin olevan normaali (2 normaali / 4 korkea).

Sektorikohtaiset riskiarviot muodostavat keskeisen osatekijän Finanssivalvonnan rahanpesun estämisen riskiperusteisessa valvonnassa. Sektorikohtainen riskiarvio on jatkoa Finanssivalvonnan 17.3.2020 julkaisemalle valvojakohtaiselle rahanpesun riskiarviolle, jossa on määritelty kunkin Finanssivalvonnan valvottavan toimialan ns. ominaisriskitaso. Ominaisriskitasoa arvioitaessa ei oteta huomioon yksittäisten toimijoiden todellista riskitasoa tai hallintakeinojen tasoa. Sektorikohtaisessa riskiarviossa tarkastellaan toimialan tuotteisiin ja palveluihin, asiakkaisiin, jakelukanaviin ja toiminnan maantieteelliseen ulottuvuuteen liittyviä riskitekijöitä, sekä toimijoiden riskien hallitsemiseksi raportoimia toimia.

Henkivakuutustuotteista riskivakuutuksiin ja vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin liittyy alhainen rahanpesun riski, sillä niihin liittyvä varojen siirto on hyvin rajoitettua. Sen sijaan maksutulosta suurimman osan muodostaviin sijoitus- ja säästämistuotteeksi tarkoitettuihin säästöhenkivakuutuksiin ja kapitalisaatiosopimuksiin liittyy tätä enemmän rahanpesuriskiä. Varat ovat helposti nostettavissa kokonaan tai erissä, varat ovat siirrettävissä kolmannelle osapuolelle ja niitä voidaan käyttää myös lainan vakuutena. Henkivakuutussektorin tuotteita ja palveluita kokonaisuutena koskeva riskitaso on arvioitu tasolle normaali.

Hallintakeinojen arvioinnissa on hyödynnetty henkivakuutusyhtiöiden Finanssivalvonnan rahanpesun riskiarvio -tiedonkeruulla raportoimia tietoja sekä henkivakuutusyhtiöiden omia riskiarvioita. Finanssivalvonta on kiinnittänyt huomiota yhtiöiden toiminnan riskiperusteisuuteen eli menettelyihin, joiden avulla yhtiöt tunnistavat, arvioivat ja ymmärtävät ne rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit, joille ne altistuvat ja ryhtyvät riskeihin nähden oikeasuhteisiin toimenpiteisiin myös käytännössä. Henkivakuutusyhtiöiden toiminnan riskiperusteisuudessa oli havaittu puutteita muun muassa siinä, että osalla henkivakuutusyhtiöistä puuttuu riskiarviosta lain edellyttämiä osa-alueita. Kaikilla henkivakuutusyhtiöillä ei ole myöskään menettelyjä asiakkaaseen liittyvien riskien arviointiin tai asiakkaan riskiluokitusta ei oteta huomioon asiakassuhteen jatkuvassa seurannassa. Puutteellinen riskien arviointi vaikuttaa myös asiakkaan tuntemisen toimenpiteisiin ja monitoroinnissa havaittaviin epäilyttäviin liiketoimiin.

Finanssivalvonta kehottaa henkivakuutusyhtiöitä suunnittelemaan huolellisesti, miten rahanpesuun liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan riittävän tarkalla tasolla sekä mitä menettelyjä ja käytännön toimia on tunnistettujen riskien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi. Riskien vähentämiseksi suunniteltujen toimien tulee olla riittäviä ja oikeasuhtaisia suhteessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeihin.

Lisätietoja antavat

  • Ulla-Maija Kaivola, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5565 tai ulla-maija.kaivola(at)finanssivalvonta.fi
  • Pekka Vasara, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5513 tai pekka.vasara(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Henkivakuutussektorin rahanpesun riskiarvion yhteenveto

Lisätietoja riskiarviosta

https://www.finanssivalvonta.fi/pankki/rahanpesun-estaminen/riskiarvio/