Valvottavatiedote 18.12.2020 – 82/2020

Sijoituspalveluntarjoajien tuotehallintamenettelyssä ja asianmukaisuusarvioissa kehitettävää

Finanssivalvonta on tehnyt sijoituspalvelujen ja -tuotteiden tuotehallintamenettelyä (Sijoituspalvelulain 747/2012 (SipaL) 7 luvun 7 §) sekä asianmukaisuuden arviointia (SipaL 10 luvun 4 §:n 2 momentti) koskevat teema-arviot. Teema-arviot toteutettiin kahdella erillisellä kyselyllä. Teema-arvioiden kohteena oli sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä ja pankkeja.

Tuotehallintamenettelyä koskeva teema-arvio

Tuotehallintamenettely on muodollinen hyväksyntä- ja seurantaprosessi, jonka keskeisenä vaatimuksena on, että yhtiön tulee määritellä asiakaskohderyhmä jokaiselle tuotteelleen. Kattava, johdonmukainen ja tehokas tuotehallintamenettely on yksi niistä MiFID-velvoitteista, joiden avulla parannetaan sijoittajansuojaa ja varmistetaan, että tuotteita myydään vain sellaisille asiakkaille, joiden tavoitteisiin ja tarpeisiin tuotteet sopivat.

Teema-arviossa havaittuja keskeisimpiä puutteita olivat:

 • Tuotehallintamenettelyä koskevissa sisäisissä ohjeistuksissa havaittiin puutteita.
 • Eturistiriitatilanteita ja niiden hallintaa ei ollut huomioitu riittävän kattavasti.
 • Asiakaskohderyhmän määrittelyssä, asiakaskohderyhmän ulkopuolelle myynnissä sekä kehittäjälle raportoinnissa havaittiin puutteita.

Teema-arvion kohteena oli 20 yhtiötä ja niiden 22 esimerkkituotetta. Teema-arviossa kerättiin tietoa seuraavista aihealueista:

 • tuotehallintamenettelyn järjestäminen yhtiössä
 • tuotehallintamenettelyn prosessi
 • asiakaskohderyhmän määrittäminen.

Asianmukaisuusarviota koskeva teema-arvio

Asianmukaisuusarvio on osa sijoittajansuojaan liittyviä menettelytapavaatimuksia. Asianmukaisuuden arviointivelvoite koskee muiden sijoituspalvelujen kuin sijoitusneuvonnan tai omaisuudenhoidon tarjoamista. Sijoituspalveluntarjoajan on arvioitava, onko tarjottava palvelu tai tuote asiakkaan kannalta asianmukainen.

Teema-arvion keskeisimmät havainnot:

 • Monet yhtiöt arvioivat asiakkaan sijoitustietämystä ja -kokemusta yleisesti ottamatta riittävästi huomioon asiakkaalle tarjottavaa sijoitustuotetta.
 • Usean yhtiön sisäisen valvonnan ei voitu katsoa olevan riittävällä tasolla.
 • Annettujen varoitusten tehokkuuden arvioinnissa oli puutteita.
 • Moni pääasiassa sijoitusneuvontaa tarjoava yhtiö on päättänyt tehdä aina soveltuvuusarvion yksinkertaistaakseen selonottoprosessiaan.

Teema-arvion kohteena oli 16 yhtiötä. Teema-arvio oli myös osa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) toimeenpanemaa ensimmäistä kansallisten valvojien yhteistä valvontatoimenpidettä (Common Supervisory Action), jonka tavoitteena oli muun muassa selvittää asianmukaisuusarvioinnin järjestäminen valvottavissa sekä yhtenäistää valvontaa.

Jatkotoimenpiteet

Finanssivalvonta on tehnyt teema-arvioissa havaintoja, jotka edellyttävät toimenpiteitä yhtiöiltä. Finanssivalvonta seuraa yhtiöiden asianmukaisuusarvioon ja tuotehallintamenettelyyn liittyviä jatkotoimenpiteitä.

Lisätietoja antavat

 • Hannele Alanen, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5292 tai hannele.alanen(at)finanssivalvonta.fi
 • Heidi Tähtinen, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5314 tai heidi.tahtinen.(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet