Valvottavatiedote 30.6.2020 – 43/2020

Varainhankintasuunnitelmien raportointia koskevien ohjeiden muutokset voimaan 31.12.2020

Määräyksiin ja ohjeisiin 6/2014 koskien raportointia varainhankintasuunnitelmista on tehty muutoksia, jotka tulevat voimaan 31.12.2020. Muutoksilla määräyksiin ja ohjeisiin sisällytetään Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 19.12.2019 julkaisemat päivitetyt ohjeet luottolaitosten varainhankintasuunnitelmien (funding plans) yhdenmukaisista määritelmistä ja raportointimalleista (EBA/GL/2019/05).

Määräyksiä ja ohjeita sovelletaan luottolaitoksiin, jotka ovat yhteistä pankkivalvontamekanismia koskevan asetuksen1 (YVM-asetus) ja YVM-kehysasetuksen2 kriteerien mukaisesti määritetty merkittäviksi ja jotka näin ollen ovat Euroopan keskuspankin (EKP) suorassa valvonnassa. Tämä soveltamisala täyttää Euroopan järjestelmäriskikomitean (ESRB) suosituksen3 siitä, että tiedonkeruuta sovelletaan luottolaitoksiin, jotka muodostavat vähintään 75 % pankkijärjestelmän konsolidoiduista varoista.

EBAn päivitetyissä ohjeissa määritelmiä ja erittelyitä on yhdenmukaistettu FINREP-raportoinnissa käytettyjen määritelmien ja erittelyiden kanssa. Markkinavarainhankinta on eriteltävä aikaisempaa yksityiskohtaisemmin etuoikeusluokan mukaisesti. Lisäksi ohjeissa on lisätty suhteellisuutta pienten ja ei-monimutkaisten laitosten osalta.

Päivitettyjen ohjeiden mukainen ensimmäinen raportointiajankohta on 31.12.2020. Ensimmäisen raportointiajankohdan osalta tiedot on toimitettava viimeistään 15.3.2021.

Lisätietoja antaa

Marjo Risku, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5275 tai marjo.risku(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet


1Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013 (32013R1024) annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille; EUVL L 287, s.63
2Euroopan keskuspankin asetus, (EU) N:o 468/2014 (32014R0468), annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta yhteisen valvontamekanismin (YVM) puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa; EUVL L 141 s.1
3EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEAN SUOSITUS, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, luottolaitosten rahoituksesta (EJRK/2012/2)