Valvottavatiedote 22.3.2021 – 12/2021

Ehdotus ympäristön kannalta kestäviä toimia koskevista tiedonantovelvoitteista lausunnolla 12.5.2021 asti

Eurooppalaiset valvontaviranomaiset (ESAt) pyytävät sidosryhmiltä lausuntoa ympäristön kannalta kestäviin toimintoihin liittyvien tietojen antamisesta. Tiedonantovelvoite tulee koskemaan vakuutus-, pankki- ja pääomamarkkinasektorin toimijoita. Lausuntopyyntö liittyy EU:n taksonomia-asetukseen (EU2020/852).

Taksonomia-asetuksen tavoitteena on luoda EU:n kattava yhteneväinen määritelmä ympäristön kannalta kestäville taloudellisille toiminnoille eli niin sanotuille vihreille sijoituskohteille. Asetus velvoittaa finanssimarkkinatoimijat ja suuret PIE-yhteisöt kertomaan ympäristön kannalta kestävistä toimistaan. Asetus myös velvoittaa ESAt laatimaan tekniset standardit tietojen esitystavasta ja sisällöstä. Lausunnolla oleva ehdotus on luonnos näiksi standardeiksi.

ESAt ehdottavat myös tietojen esittämistavan yhtenäistämistä tiedonantovelvoiteasetuksen (EU 2019/2088) vaatimusten kanssa. ESAt julkaisivat tiedonantovelvoiteasetuksen mukaisia esg-tietojen tiedonantovelvoitteita koskevan loppuraportin 4.2.2021. Loppuraportissa ehdotetaan käytettäväksi mallipohjia, joita nyt ehdotetaan täydennettäväksi taksonomia-asetuksen edellyttämillä tiedoilla.

Työeläkevakuutusyhtiöt kuuluvat sekä taksonomia-asetuksen että tiedonantovelvoiteasetuksen soveltamisalaan, mutta tiedonantovelvoiteasetus sisältää mahdollisuuden päättää kansallisesti toisin. Suomessa työeläkevakuutusyhtiöiden kohtelu on tältä osin sosiaali- ja terveysministeriössä selvitettävänä.

Katso myös Finanssivalvonnan kestävän rahoituksen verkkosivut.

Lisätietoja antaa

  • Nina Männynmäki, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5249 tai nina.mannynmaki(at)finanssivalvonta.fi
  • Mikko Sinersalo, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5542 tai mikko.sinersalo(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet