Valvottavatiedote 22.6.2021 – 29/2021

Finanssivalvonta on arvioinut vakuutusyritysryhmien vakavaraisuuslaskentaa

Finanssivalvonta teki kevään 2021 aikana teema-arvion vakuutusyritysryhmien (ryhmien) vakavaraisuuspääomavaatimuksen (Solvency Capital Requirement, SCR) laskennasta. Teema-arvion perusteella havaitut puutteet ja virheet eivät Finanssivalvonnan käsityksen mukaan vaikuta merkittävästi ryhmien vakavaraisuusasteisiin. Laskennan monimutkaisuuden vuoksi asia varmistuu kuitenkin vasta, kun korjaukset on tehty.

Teema-arvio perustui ryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin ja ryhmiltä kerättyihin aineistoihin. Ryhmiltä pyydettiin SCR-laskelmien lisäksi tietoja muun muassa ryhmien rakenteesta sekä laskennan ja raportoinnin prosesseista ja validoinneista. Lähtötietoina käytettiin myös aikaisemmilta vuosilta toimitettuja ryhmäraportteja. Teema-arvion tavoitteena oli varmistua siitä, että vuodelta 2020 raportoitava ryhmän SCR on säädösten mukaisesti laskettu.

Sellaisia ryhmiä, jotka olivat raportoineet ryhmätietoja vuodelta 2019 ja jotka raportoivat niitä edelleen vuodelta 2020, oli neljä. Ryhmät olivat keskenään hyvin erilaisia, ja myös teema-arviossa havaitut haasteet SCR-laskennassa ja -raportoinnissa poikkesivat toisistaan. Havaintojen määrään vaikutti myös se, että ryhmän vakavaraisuutta koskeva sääntely on paikoitellen vaikeatulkintaista. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA on myös kiinnittänyt tähän asiaan huomiota komissiolle lähettämässään Solvenssi II -uudistuksiin (ns. 2020 Review) liittyvässä neuvonannossa.

Yleisin teema-arviossa havaittu virhe oli, että kaikkia ryhmän yhtiöitä ei ollut mainittu raportoinnissa. Tällöin niiden käsittely SCR-laskennassa saattoi myös poiketa sääntelystä. Vakuutusyhtiölaissa annetaan joissakin erityistilanteissa mahdollisuus poiketa ryhmäsäännöksistä yksittäisen ryhmän yrityksen osalta. Menettely edellyttäisi kuitenkin, että Finanssivalvonta olisi tehnyt siitä päätöksen ryhmän hakemuksesta. Tällaisia hakemuksia ei Finanssivalvonnalle ole tehty Solvenssi II:n voimaantulon jälkeen. Teema-arviossa havaitut puutteet kunkin ryhmän SCR-laskennassa ja -raportoinnissa johtavat valvottavakohtaiseen palautteeseen, ja puutteiden korjaamista tullaan jatkossa valvomaan.

Teema-arvion yhteydessä tarkasteltiin myös ryhmiä, jotka eivät ole olleet Solvenssi II -ryhmäraportoinnin piirissä. Tarkastelussa oleville vakuutusyhtiöille lähetettiin kysely, jossa kartoitettiin yhtiön oma käsitys yhtiörakenteesta suhteessa Solvenssi II -ryhmiä koskevaan sääntelyyn ja Solvenssi II -ryhmiä koskeviin raportointivaateisiin.

Tarkastelussa olevilta yhtiöiltä saatu aineisto ja kartoitus toimivat pohjana jatkotyölle, joka suunnitellaan erikseen yhtiökohtaisesti.

Lisätietoja antaa

Vesa Ronkainen, ryhmäpäällikkö, puhelin 09 183 5704 tai vesa.ronkainen(at)finanssivalvonta.fi