Valvottavatiedote 18.2.2022 – 11/2022

Finanssivalvonta pyytää lausuntoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen määräyksistä ja ohjeista – lausuntoaika päättyy 31.3.2022

Finanssivalvonta pyytää lausuntoja laatimistaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevista määräyksistä ja ohjeista.

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on antaa Finanssivalvonnan valvottaville tulkintoja ja suosituksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn soveltamiseksi. Määräyksillä ja ohjeilla pyritään ohjeistamaan valvottavia riskiperusteisesti arvioiden oikeasuhtaisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntatoimien toteuttamiseksi niiltä osin kuin lainsäädännöstä ei ole saatavissa riittävää ohjeistusta. Lisäksi pyritään yhtenäistämään ja tehostamaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn soveltamista.

Lausuntopyynnön kohteena olevilla määräyksillä ja ohjeilla tullaan kumoamaan Finanssivalvonnan standardi 2.4 Asiakkaan tunteminen – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen sekä Finanssivalvonnan kannanotot asiakkaan tuntemistiedoista ja pankkien menettelytavoista (3/2016) ja yksinkertaistetusta menettelystä asiakkaan tuntemiseksi tiekuntien ja yhteisiä vesialueita hallinnoivien osakaskuntien osalta (27/2020).

Lausunnonantajia pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että määräyksiä ja ohjeita laadittaessa on pyritty ottamaan huomioon hallituksen esityksessä laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta (HE 236/2021) esitetyt muutokset. Hallituksen esityksessä esitetyt uudet lainkohdat sekä tekstimuutokset on tekstissä korostettu sen selkeyttämiseksi, milloin kyseessä on voimassa olevan lainsäädännön sijaan hallituksen esityksessä ehdotettu kohta.

Lausuntopyyntö on julkaistu *Lausuntopalvelu.fi. Lausunnot pyydetään toimittamaan *Lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 31.3.2022.

Finanssivalvonta järjestää aiheesta myös kuulemistilaisuuden. Kuulemistilaisuus järjestetään 22.3.2022 etäyhteyden avulla. Ilmoittautuminen kuulemistilaisuuteen tapahtuu oheisen linkin kautta viimeistään 18.3.2022. Kuulemistilaisuus järjestetään suomeksi.

Linkki ilmoittautumiseen

Kuulemistilaisuuteen osallistuvat voivat lähettää ennakkoon kysymyksiä tilaisuudessa käsiteltäväksi. Kysymykset pyydetään lähettämään viimeistään 15.3.2022 osoitteeseen FivaDP-valvonta-assistentti(at)bof.fi.

Lisätietoja antavat 21.2.2022 alkaen

  • Jonna Ekström, johtava lakimies, puhelin 09 183 5531 tai jonna.ekstrom(at)finanssivalvonta.fi
  • Viivi Jantunen, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5008 tai viivi.jantunen(at)finanssivalvonta.fi

*Lausuntopyyntöä on muutettu 14.3.2022.