Valvottavatiedote 22.9.2022 – 45/2022

Muutokset määräyksiin ja ohjeisiin 1/2019 Lisäeläkelaitosten hallinto

Finanssivalvonta on tehnyt muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 1/2019 Lisäeläkelaitosten hallinto. Keskeiset muutokset on tehty lukuihin 4–13 ja 15. Muutokset tulevat voimaan 30.9.2022.

Keskeiset muutokset määräyksiin ja ohjeisiin 1/2019 Lisäeläkelaitosten hallinto

Luku 4 Lisäeläkelaitoksen sääntöjen vahvistaminen

Määräyksenantovaltuus on uusi. Sääntöjen vahvistamisesta on annettu aiemmin valvottavatiedotteet 44/2021(1.10.2021) ja 45/2018 (4.9.2018). Määräykset ja ohjeet vastaavat pääosin aiemmin tiedotteissa olleita vaatimuksia sääntömuutoshakemuksesta ja hakemuksiin liitettävistä selvityksistä ja asiakirjoista. Määräykset ja ohjeet vastaavat lakisääteistä toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille ja -kassoille 31.3.2022 voimaan tulleita määräyksiä ja ohjeita sääntöjen vahvistamisesta.

Luku 5 Lisäeläkelaitosten toiminnasta tosiasiallisesti vastaavien henkilöiden kelpoisuus

Määräykset ja ohjeet, joita sovelletaan vähintään 100:n vakuutetun lisäeläkelaitokseen, vastaavat sisällöltään pääosin voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita. Sääntelyä on soveltuvin osin yhdenmukaistettu lakisääteistä toimintaa koskevan sääntelyn kanssa ja luvun rakennetta on selkeytetty. Uutta ovat ohjeet mahdollisessa perehdytyskoulutuksessa käsiteltävistä osa-alueista sekä suosituksia kelpoisuuden arviointiin liittyvistä menettelyistä.

Erillisestä kollektiivisesta hallituksen johtamiskokemusta koskevasta vaatimuksesta luovutaan. Muutoksella yhdenmukaistetaan määräyksiä ja ohjeita suhteessa muihin eläkelaitoksiin. 

Luvussa uutena sääntelynä on pienen (vähemmän kuin 100:n vakuutetun) lisäeläkelaitoksen toiminnasta tosiasiallisesti vastaavien henkilöiden kelpoisuutta koskeva alaluku 5.3, joka vastaa soveltuvin osin vähintään 100:n vakuutetun lisäeläkelaitokseen soveltuvia säännöksiä. Pienten lisäeläkelaitosten sääntelyssä on huomioitu toiminnan laatu ja laajuus. Sääntelyssä on myös otettu huomioon, että uusi lainsäädäntö mahdollistaa pienelle lisäeläkelaitokselle neuvonantajien käyttämisen korvaamaan muutoin puuttuvaa asiantuntemusta.

Kaikissa lisäeläkelaitoksissa hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa muutoksista tulee jatkossa ilmoittaa kaksi viikkoa ennen kuin henkilö aloittaa tehtävässään vastaavasti kuin lakisääteisessä eläkevakuuttamisessa. Hallintoneuvoston muutoksista ilmoitetaan vain pyydettäessä.

Luku 6 Sisäinen valvonta

Määräykset ja ohjeet vastaavat pääosin sisällöltään voimassa olevaa määräys- ja ohjekokoelmaa eläkesäätiöille ja eläkekassoille. Määräykset ja ohjeet on myös soveltuvin osin yhdenmukaistettu vastaamaan muille eläkelaitoksille annettuja määräyksiä ja ohjeita.

Luku 7 Riskienhallinta

Riskienhallintaa koskevat määräykset ja ohjeet on soveltuvin osin yhdenmukaistettu vastaamaan lakisääteistä toimintaa koskevia määräyksiä ja ohjeita 11/2021 Lakisääteistä työeläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen hallinto. Suurille lisäeläkelaitoksille (IORP-laitoksille) on uudessa laissa paljon ja yksityiskohtaista riskienhallintaa koskevaa sääntelyä, joten sääntelyn kattavuuden johdosta määräysten ja ohjeiden tarve jäi vähäiseksi. Pieniä lisäeläkelaitoksia koskevat pääsääntöisesti samat eläkesäätiö- ja eläkekassalain pykälät kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavia. Pieniltä toimijoilta sääntely ei kuitenkaan edellytä erillistä riskienhallintatoimintoa.

Luku 8 Keskeisen toiminnon suorituttaminen samalla henkilöllä tai organisaatioyksiköllä kuin työnantaja

Määräykset ja ohjeet, joita sovelletaan vähintään 100:n vakuutetun lisäeläkelaitokseen ja jotka koskevat keskeisten toimintojen suorituttamista samalla henkilöllä tai organisaatioyksiköllä kuin työnantaja, vastaavat aiempaa sääntelyä.

Luku 9 Lisäeläkelaitoksen keskeisiä toimintoja suorittavien henkilöiden kelpoisuus

Määräykset ja ohjeet, joita sovelletaan vähintään 100:n vakuutetun lisäeläkelaitokseen, vastaavat sisällöltään pääosin voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita. Uutena on annettu suosituksia kelpoisuuden arviointiin liittyvistä menettelyistä. Keskeisiä toimintoja suorittavien henkilöiden muutoksista tulee jatkossa ilmoittaa kaksi viikkoa ennen kuin henkilö aloittaa tehtävässään. Luvun rakennetta on myös selkeytetty.

Luku 10 Ulkoistetusta toiminnosta Finanssivalvonnalle tehtävä ulkoistamisilmoitus

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien toimintojen luettelosta on poistettu toiminnan kannalta keskeiset tietojärjestelmät. Luetteloon toiminnoista, joiden ulkoistamisesta ei tarvitse ilmoittaa, on lisätty tietosuojavastaava. Finanssivalvonnalle toimitettavista selvityksistä on poistettu ulkoistamissopimukset ja selvitys sopimuksen irtisanomisen edellytyksistä.

Luku 11 Ylikatteen palauttaminen osakkaille ja sisäinen siirto

Luvussa annetaan tarkemmat määräykset siitä, miten ylikatteen pysyvyyttä arvioitaessa katteeseen kuuluvien varojen arvo lasketaan tiettyjen omaisuuslajien osalta käyvästä arvosta poikkeavasti ylikatetta osakkaille palautettaessa. Määräyksenantovaltuus on uusi. Määräys vastaa pääosin aiemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annettua käyvästä arvosta poikkeavaa arvostamista, jonka on arvioitu olevan riittävän turvaava myös jatkossa.

Ohje ylikatteen palauttamista osakkaille koskevaan hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä sekä määräys AB-eläkelaitosten sisäistä siirtoa koskevasta ilmoituksesta ja siinä annettavista selvityksistä vastaavat pääosin aiempia määräyksiä, joita on kuitenkin täydennetty joillakin asian arviointiin tarvittavilla selvityksillä.

Lisäksi luvussa annetaan sisäistä siirtoa koskeva suositus, että osana ylikatteen pysyvyyden arviointia siirrettävissä olevan ylikatteen enimmäismäärä lasketaan samalla tavalla kuin osakkaille palautettavissa olevan ylikatteen enimmäismäärä eli noudattaen käyvästä arvosta poikkeavaa arvostamista. Lukuun on myös lisätty suositus, että lisäeläkelaitos, joka siirtää varoja etuusperusteista lisäeläkejärjestelyä hoitavasta osastosta maksuperusteista lisäeläkejärjestelyä hoitavaan osastoon, ilmoittaa siirrosta Finanssivalvonnalle.  

Luku 12 Sijoitustoiminnan järjestäminen ja sijoitussuunnitelma

Määräykset ja ohjeet vastaavat pääosin lakisääteistä toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille ja -kassoille 31.3.2022 voimaan tulleita määräyksiä ja ohjeita.

Luku 13 Hakemus vakuutuskannan luovuttamiseksi

Luvussa annetaan määräykset vakuutuskannan luovuttamista koskevasta hakemuksesta ja hakemuksessa tarvittavista selvityksistä sekä ohje hakemuksen toimittamisesta Finanssivalvonnalle. Määräyksissä on huomioitu lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain mukaiseen vakuutuskannan luovuttamista koskevaan suunnitelmaan sisältyvät tiedot ja lain Finanssivalvonnan suostumuksella mahdollistama vakuutuskannan kuutta kuukautta myöhäisempi siirtoajankohta. Lisäksi aiempaa määräystä hakemuksesta on täydennetty lisätiedoilla, joita vakuutuskannan luovutuksissa on yleisesti jouduttu pyytämään.

Luku 14 Lisäeläkkeen eläke-ennusteen laskennassa käytettävät olettamat

Lukuun ei ole tehty sisällöllisiä muutoksia.                                                              

Luku 15 Vakuutettujen määrä ja noudatettavia säännöksiä koskeva ilmoitus Finanssivalvonnalle

Lukuun ei ole tehty sisällöllisiä muutoksia. Tarpeettomaksi käynyt siirtymäsäännös on poistettu.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 30.9.2022.

Saadut lausunnot

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu lausuntoyhteenveto. Lausuntoyhteenveto on nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.      

Lisätietoja antaa

Marja Koponen, lakimies, marja.koponen(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 1/2019: Lisäeläkelaitosten hallinto