Valvottavatiedote 2.11.2022 – 48/2022

Sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen varojen arvostusprosessit pääasiassa kohtuullisella tasolla

Finanssivalvonta toteutti vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla teema-arvion sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen varojen arvostuksesta. Teema-arvio oli osa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) koordinoimaa yhteistä valvontatoimenpidettä. Teema-arvion havaintona oli, että rahastojen varojen arvostusprosessit olivat pääasiassa kohtuullisella tasolla, mutta vielä on kehitettävää.

Teema-arvion tarkoituksena oli arvioida, miten valitut rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahaston hoitajat noudattivat UCITS- ja AIFM-sääntelykehikoiden rahastojen varojen arvostukseen liittyviä määräyksiä. Arvioinnin kohteena olivat erityisesti omaisuuslajit, joiden likviditeetti voi olla heikompi. Teema-arvion tavoitteena oli varmistaa, että sijoitukset arvostetaan sääntelyn mukaisesti luotettavalla tavalla sekä normaalissa että poikkeuksellisessa markkinatilanteessa.

Finanssivalvonta lähetti kuudelle rahastoyhtiölle ja vaihtoehtorahaston hoitajalle (jäljempänä yhtiöt) kyselyn liittyen niiden hallinnoimien rahastojen varojen arvostukseen. Lisäksi Finanssivalvonta tarkasteli teema-arviossa erityisesti matalan luottoluokituksen yrityslainojen arvostusta.

Toimintaympäristön heikentyminen ja geopoliittiset riskit luovat epävarmuutta markkinoilla ja tämän johdosta yhtiöiden on kiinnitettävä erityistä huomiota rahaston varojen arvostukseen ja sen järjestämiseen.  

Finanssivalvonnan havaintojen mukaan keskeisimmät puutteet olivat, että:

  • osa yhtiöistä ei kuvannut omaisuuslajikohtaisesti rahastojen varojen arvostusmenetelmiä poikkeuksellisessa markkinatilanteessa
  • osa yhtiöistä ei kuvannut omaisuuslajikohtaisesti toissijaisten arvostusmenetelmien tai hinnoittelulähteiden etusijajärjestystä riittävän kattavasti kaikilta osin
  • yksi yhtiö ei kuvannut arvostuspolitiikassa, mikä taho suorittaa päivittäisen arvostuksen, eikä arvostusta suorittavan tahon tehtäviä, velvoitteita ja vastuita tai tahon pätevyyttä ja riippumattomuutta.

Finanssivalvonnan havainnot edellyttävät kuudelta yhtiöltä toimenpiteitä, joita Finanssivalvonta tulee seuraamaan. Finanssivalvonta edellyttää, että myös muut rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahaston hoitajat käyvät läpi Finanssivalvonnan valvottavakirjeessä nostamat havainnot ja näkemykset sekä ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin.

Finanssivalvonta tulee raportoimaan havainnoista ja johtopäätöksistä ESMAlle osana sen valvontatoimenpidettä. Lisäksi ESMA voi antaa myöhemmin tarkempaa ohjeistusta aiheesta rahastoyhtiöille tai kansallisille valvojille.

Lisätietoja antavat

  • Anna Mäkipeska, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5023 tai anna.makipeska(at)finanssivalvonta.fi
  • Jani Sivusalo, tarkastaja, puhelin 09 183 5430 tai jani.sivusalo(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Valvottavakirje: Teema-arvio sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen varojen arvostuksesta