Valvottavatiedote 25.4.2022 – 23/2022

Teema-arvio uusien teknologioiden käytöstä ja niihin liittyvistä riskeistä

Finanssivalvonta on toteuttanut teema-arvion, jossa on kartoitettu uusien digitaalisten teknologioiden käytön nykytilaa. Teema-arviossa on myös tunnistettu niitä riskejä, joita valvottavat ovat havainneet liittyvän uusien teknologioiden käyttöön.

Digitalisoituvan finanssisektorin valvonta on yksi Finanssivalvonnan painopistealueista

Digitalisoituvan finanssisektorin valvonta on yksi Finanssivalvonnan strategian painopistealueista. Strategiaa on toteutettu vuonna 2021 lähettämällä valvottaville kysely, jossa on selvitetty uusien teknologioiden käyttöönoton astetta ja niiden käyttöön liittyviä riskejä.

Kysely toteutettiin keväällä 2021. Finanssivalvonta hyödyntää kyselyn lopputuloksia tulevan valvontatyön suunnittelussa ja suuntaa valvontaansa riskiperusteisesti.

Pankkisektori ja työeläkeyhtiöt pisimmällä uusien teknologioiden käytössä

Teema-arviossa käsiteltiin seuraavia uusia teknologioita:

  • Big data ja data-analytiikka
  • Tekoäly ja koneoppiminen
  • Pilvipalvelut
  • Sääntelyn noudattamista tukevat teknologiset ratkaisut (regtech)
  • Lohkoketjut ja älykkäät sopimukset      

Kyselyssä mukana olleista teknologioista valvottavat ovat pisimmällä big datan ja data-analytiikan käytössä. Finanssisektorilla hyödynnetään keskimäärin melko paljon myös erilaisia sääntelyn noudattamista tukevia teknologisia ratkaisuja (regtech) ja pilvipalveluja. Lohkoketjuteknologian hyödyntäminen on hyvin vähäistä.

Pisimmällä kyselyssä mukana olleiden teknologioiden käytössä ollaan pankkitoiminnassa ja työeläkevakuuttamisessa. Eri liiketoiminta-alueista pisimmällä kyselyssä mukana olleiden teknologioiden käytössä ollaan tukitoiminnoissa.

Suurimpana uusiin teknologioihin liittyvänä riskinä nähtiin henkilöstön puutteellinen digitalisaatio-osaaminen

Yleisimpänä riskinä nousi esille henkilöstön puutteellinen digitalisaatio-osaaminen, joka oli yleisin riski teknologiasta ja valvottavasektorista riippumatta. Tämä piti sisällään sen, että organisaatiossa ei ole riittävää osaamista, osaaminen on ainoastaan rajatulla joukolla tai osaajia ei ole saatavilla markkinoilla digitalisaation edistämiseen.

Useaan kertaan esille nousivat riskeinä myös riippuvuus ulkoistuskumppaneista, riittämättömät panostukset digihankkeisiin, johdon riittämätön tiedonsaanti, epäonnistuneista ratkaisuista aiheutuvat mainehaitat sekä puutteet palvelujen tieto- tai yksityisyydensuojassa. Näkemys kymmenestä yleisimmästä riskistä oli varsin yhtenevä eri valvottavasektoreiden välillä.

Kyselyn vastauksissa korostuvat riskit ovat luonteeltaan sellaisia, joihin valvottavat yhtiöt voivat omilla päätöksillään ja strategisilla valinnoillaan suuresti vaikuttaa. Digitalisaatio asettaa luonnollisesti suuret vaatimukset tiedonhallinnalle, tietoturvalle ja tietojen oikeellisuudelle.

Lisätietoja antaa

Hanna Heiskanen, johtava digitalisaatioasiantuntija, puhelin 09 183 5202 tai hanna.heiskanen(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Kuvapankki teema-arvion päätuloksista