Valvottavatiedote 2.10.2023 – 2023/53

Euroopan valvontaviranomaisten (EBA, EIOPA ja ESMA) antamat ohjeet eriytetään Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmasta

Finanssivalvonta on kumonnut määräykset ja ohjeet, joissa se on suosittanut valvonnassaan olevia noudattamaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) niitä koskevien EU-asetusten1 16 artiklan nojalla antamia ohjeita. Kumotut määräykset ja ohjeet eivät ole näiden suositusten lisäksi sisältäneet muita Finanssivalvonnan antamia ohjeita tai määräyksiä.

Määräykset ja ohjeet on kumottu tarpeettomina, sillä kyseiset EU-asetukset ovat suoraan sovellettavia ja ne sisältävät riittävän ohjauksen noudattaa Euroopan valvontaviranomaisten ohjeita. Asetusten 16 artiklan mukaan finanssilaitosten ja finanssimarkkinoiden toimijoiden on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan Euroopan valvontaviranomaisten ohjeita. Määräykset ja ohjeet on kumottu myös Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman hallinnoinnin helpottamiseksi.

Finanssivalvonnan kumoamat määräykset ja ohjeet ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Edellä todettu ei vaikuta siihen, että Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa voidaan edelleen viitata Euroopan valvontaviranomaisten ohjeisiin, mikäli se sääntelykokonaisuus huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi.

Finanssivalvonta on täydentänyt Euroopan valvontaviranomaisten antamia ohjeita koskevaa informaatiota verkkosivuillaan niin, että kunkin valvontaviranomaiset ohjeet ovat helposti saatavilla. Euroopan valvontaviranomaisten ohjeet ovat nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa. Sivustoa täydennetään, kun Euroopan valvontaviranomaiset antavat uusia ohjeita. Finanssivalvonta tiedottaa uusista ohjeista myös valvottavatiedotteella. 

Lisätietoja antavat

  • Taina Erovaara-Williams, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5422 tai taina.erovaara-williams(at)finanssivalvonta.fi
  • Milla Mustamäki, vanhempi juristi, puhelin 09 183 5208 tai milla.mustamaki(at)finanssivalvonta.fi
  • Merja Lehtimäki, johtava juristi, puhelin 09 183 5529 tai merja.lehtimaki(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Luettelo kumotuista määräyksistä ja ohjeista (pdf)

1 (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010.