Valvottavatiedote 10.3.2023 – 16/2023

Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa olevissa standardimenetelmäpankeissa korjattavaa uudistuneen maksukyvyttömyyden määritelmän käyttöönotossa

Finanssivalvonta toteutti talvella 2022–2023 teema-arvion uudistuneen maksukyvyttömyyden määritelmän (DoD) sääntelyn käyttöönotosta suorassa valvonnassaan oleville vakavaraisuuslaskennan standardimenetelmää käyttäville pankeille.

Pankkien välillä havaittiin eroja maksukyvyttömyyden määritelmän sääntelyn noudattamisessa. Merkittävimpiä puutteita oli järjestämättömien lainanhoitojoustollisten vastuiden luokittelussa maksukyvyttömiksi vastuiksi, erääntyneen saamisen määrittelyssä sekä vastuun alentuneen arvon laskennassa uudelleenjärjestelytilanteessa.

Teema-arviossa havaittiin seuraavia puutteita:

Erääntymisen määritelmät

 • Erääntyneen saamisen määrittelyssä maksukyvyttömyyden edellytyksenä pidetään yksittäisen maksusuorituksen yli 90 päivän erääntymistä.
 • Erääntyneen luottovelvoitteen merkittävyyden kynnysarvoja ei ole asetettu sääntelyn edellyttämiin tasoihin.

Epävarman takaisinmaksun osoitukset ja niiden arviointi (UTP)

 • Vastuun alentuneen arvon laskentaa ei suoriteta uudelleenjärjestelytilanteessa lainkaan tai laskennassa ei käytetä asiakkaan alkuperäistä efektiivistä korkoa.
 • Maksukyvyttömyyden tunnistamisessa ei käytetä ulkoisia tietolähteitä.
 • Epävarman takaisinmaksun osoituksia ei ole määritelty kattavasti ml. uudelleenjärjestelytilanteet
 • Ainoastaan yli 90 päivän erääntyminen on johtanut maksukyvyttömäksi luokitteluun, eli maksukyvyttömiä ei ole tunnistettu epävarman takaisinmaksun osoitusten kautta.

Toipumisen määritelmät ja kriteerit

 • Toipumisen koeaikaa muissa kuin uudelleenjärjestelytilanteissa ei ole määritelty.
 • Velallisen maksukäyttäytymisen ja taloudellisen tilanteen huomioiminen koeaikana sekä toipumisen tosiasiallisuuden arviointi ei ole riittävää.
 • Toipumisen koeajan alkamisajankohta ja pituus sekä toipumisen kriteerit uudelleenjärjestelytilanteissa poikkeavat sääntelyn vaatimuksista.
 • Toipumiseen liittyvien käytäntöjen tehokkuuden seuraaminen on puutteellista.

Lisäksi puutteita havaittiin:

 • maksukyvyttömyyden leviämissäännöissä
 • maksukyvyttömyyden arvioinnin ajankohdissa
 • järjestämättömien lainanhoitojoustollisten saamisten luokittelussa maksukyvyttömäksi
 • teknisten erääntymistilanteiden tunnistamisessa
 • järjestämättömien, maksukyvyttömien ja arvonalentumisvaiheen 3 saatavien määritelmissä sekä niiden eroissa.

Finanssivalvonta käy havainnot läpi pankkikohtaisesti ja edellyttää valvottaviaan korjaamaan havaitut puutteet. Lisäksi Finanssivalvonta seuraa toimenpiteiden edistymistä jatkuvassa valvonnassaan ja tarkastuksissaan.

Teema-arviolla tarkoitetaan usealle kohdeyhteisölle valvonnallisesta teemasta tehtävää kyselyä, jonka vastausten perusteella laaditaan arvio yhteisöjen toimintatavoista. Arvioilla saadaan vertailukelpoista ja yhdenmukaista tietoa samalla kertaa useilta kohdeyhteisöiltä. Teema-arvioiden tuloksena Finanssivalvonta saa myös tietoa yksittäisiä kohdeyhteisöjä koskevista poikkeamista, jotka mahdollisesti toimivat herätteinä tuleviin tarkastuksiin tai muihin valvontatoimiin.

Lisätietoja antavat

 • Torsten Groschup, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5333 tai torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi
 • Mikael Jämsä, pankkivalvoja, puhelin 09 183 5282 tai mikael.jamsa(at)finanssivalvonta.fi