Valvottavatiedote 14.8.2023 – 46/2023

Teema-arvio henkivakuutusyhtiöiden aktuaaritoimintojen raporteista 2021 – raportit tukemaan paremmin hallitustyöskentelyä

Finanssivalvonta on teema-arviossaan todennut, että vakuutusyhtiölain mukaisten aktuaariraporttien ja vastuullisten matemaatikkojen selvitysten laatu henkivakuutusyhtiöissä vaihteli. Suurimmaksi puutteeksi Finanssivalvonta arvioi raporttien käyttöarvon vähäisyyden yhtiön johtamisen näkökulmasta. Finanssivalvonta on antanut yhtiöille useita suosituksia aktuaariraporttien sisällöstä ja raporttien käsittelystä.

Aktuaaritoiminnon keskeinen lakisääteinen tehtävä on varmistaa vastuuvelan oikeellisuus. Jos vastuuvelka on väärin, tämä heijastuu myös vakavaraisuusvaatimukseen ja yhtiön omiin varoihin. Jotta vakuutusyhtiön johto olisi tietoinen keskeisistä vastuuvelkaan liittyvistä kysymyksistä, on aktuaaritoiminnon sääntelyn mukaan annettava vähintään kerran vuodessa hallitukselle raportti

  • suorittamistaan tehtävistä ja niiden tuloksista
  • mahdollisista puutteista
  • suosituksista puutteiden korjaamiseksi.

Vastaavasti riskienhallintatoiminnon on vähintään kerran vuodessa tehtävä riski- ja vakavaraisuusarviointi.

Lisäksi vastuullisten matemaatikkojen on tehtävä riskienhallintaa ja sijoitustoimintaa varten yhtiön hallitukselle selvitys

  • vastuuvelan luonteen ja tuottovaateen sekä vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden ylläpidon asettamista vaatimuksista
  • yhtiön vakuutusteknisten riskien hallinnan asianmukaisuudesta.

Teema-arvio koski erityisesti aktuaaritoiminnon raportteja, mutta eräissä yhtiöissä aktuaariraportissa tyypillisesti olevia osia löytyi myös vastuullisen matemaatikon selvityksestä. Arvioinnissa otettiin huomioon eräiltä osin myös nämä selvitykset.

Finanssivalvonta korostaa, että aktuaariraportin tulee olla osa yrityksen hallituksen ja aktuaaritoiminnon vuoropuhelua. Täyttääkseen tehtävänsä aktuaariraportin tulee olla näkemyksellinen ja avoin. Nyt tehty teema-arvio sisältää useita suosituksia, joilla yhtiö voi varmistaa vuoropuhelun toimivuuden.

Finanssivalvonnan arvio perustuu yhtiökohtaiseen analyysiin, jonka yhtiöt saavat osana jatkuvaa valvontaa.

Lisätietoja antaa

Jari Niittuinperä, johtava matemaatikko, puhelin 09 183 5517 tai jari.niittuinpera(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Teema-arvio henkivakuutusyhtiöiden aktuaaritoimintojen raporteista 2021