Valvottavatiedote 11.9.2023 – 49/2023

Teema-arvio Suomeen muuttavien ulkomaalaisten pankkipalveluiden saatavuudesta

Finanssivalvonta on kuluvan vuoden aikana selvittänyt pankkien käytäntöjä pankkipalveluiden tarjoamisessa erilaisille Suomeen muuttaville ulkomaalaisten ryhmille.

Selvitys rajattiin koskemaan luottolaitoslaissa peruspankkipalveluiksi määriteltyjä palveluita. Maksupalveluita tarjoavilla pankeilla on lakisääteinen velvollisuus tarjota peruspankkipalvelut yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi kaikille ETA-valtioissa laillisesti asuville kuluttajille.

Teema-arvion johtopäätökset

Keskeisenä johtopäätöksenä Finanssivalvonta toteaa, että pankeilta saatujen selvitysten perusteella ulkomailta Suomeen muuttavilla henkilöillä on pääsääntöisesti mahdollisuus saada käyttöönsä perusmaksutili ja siihen liittyvät vähimmäispalvelut luottolaitoslaissa säädetyssä laajuudessa. Asiakkaille tarjottavien peruspankkipalveluiden sisältöön ei myöskään vaikuta liittyvän ainakaan laajassa mittakaavassa lainsäädännön vastaisia tai muuten epäasianmukaisia rajoituksia.

Pankkien antamissa selvityksissä pankkipalveluiden tarjonnasta ja Finanssivalvonnan tietoon saatetuissa ulkomaalaisten asiakkaiden kokemuksissa pankkipalveluiden saatavuudesta on kuitenkin eroja, joita tehty selvitys ei kaikilta osin selitä.

Finanssivalvonnan arvion mukaan asiakkaiden ongelmallisiin kokemuksiin voivat vaikuttaa mm. konttoriasioinnin pitkät odotusajat tai epäselvyydet ja asiakkaiden heikko tiedonsaanti pankin edellyttämästä dokumentaatiosta pankkipalveluiden avaamiseksi. 

Tulkinnat ja suositukset pankeille

Finanssivalvonta havaitsi selvitystä tehtäessä pankkien menettelyissä myös korjattavaa tai parannettavaa.

Peruspankkipalveluiden saatavuuden ja sujuvan asioinnin turvaamiseksi Finanssivalvonta kehottaa pankkeja ottamaan toiminnassaan huomioon mm. seuraavat asiat:

Palvelutarjonnan alkamisajankohta

Finanssivalvonta toteaa tulkintanaan, että ETA-valtiossa laillisesti asuvan asiakkaan määritelmä toteutuu ja pankit ovat velvollisia tarjoamaan asiakkaalle peruspankkipalvelut jo ennen lupa-asian ratkaisua tilanteissa, joissa turvapaikkaa, tilapäistä suojelua tai muuta oleskelulupaa hakeva henkilö asuu Suomessa hakemuksen vireilläolon oikeuttamana.

Suomalainen henkilötunnus ei voi olla peruspankkipalveluiden edellytyksenä

Finanssivalvonta toteaa tulkintanaan, että pankit eivät voi edellyttää suomalaista henkilötunnusta peruspankkipalveluiden avaamiseksi. Poikkeuksen tästä pääsäännöstä muodostaa vahvan sähköisen tunnistusvälineen myöntäminen asiakkaalle.

Asiakkaasta kerättävien tuntemistietojen on oltava kohtuullisia ja oikeassa suhteessa riskiin

Finanssivalvonta suosittaa, että pankit eivät edellyttäisi kohtuuttoman laajojen asiakkaan tuntemistietojen keräämistä, jotta asiakkailta ei perusteettomasti evätä mahdollisuutta käyttää peruspankkipalveluita.  

Pankkien on huolehdittava sekä asiakasohjeistuksen että sisäisten ohjeiden saatavuudesta ja kattavuudesta  

Finanssivalvonta suosittaa, että pankit antavat tietoa peruspankkipalveluista ja palveluiden hakemiseen liittyvistä käytännöistä kaikissa pankin asiakaspalvelukanavissa sekä lisäksi aina myös pankin verkkosivuilla.

Pankkien on myös huolehdittava, että peruspankkipalveluiden tarjontaa koskevat sisäiset ohjeet ja toimihenkilöiden koulutus ovat riittävän kattavat ja selkeät.

Henkilökohtaisen asiakaspalvelun saatavuus on turvattava kohtuullisessa ajassa ja hakemusten käsittelyaikoja tulee seurata

Finanssivalvonta kehottaa pankkeja turvaamaan henkilökohtaisen asiakaspalvelun saatavuuden kohtuullisessa ajassa kaikille sitä tarvitseville. Pankkipalveluiden joutuisaan saamiseen tähtäävä perusmaksutilihakemusten lakisääteinen 10 päivän enimmäiskäsittelyaika menettää merkityksensä, jos asiakas ei pääse kohtuullisessa ajassa tekemään hakemusta.

Finanssivalvonta suosittaa, että kaikki pankit järjestelmällisesti ja säännöllisesti seuraavat ja tilastoivat perusmaksutilihakemusten käsittelyaikoja. Seurantamenetelmät ovat pankkien itsensä päätettävissä.

Finanssivalvonnan jatkotoimenpiteet

Finanssivalvonta seuraa peruspankkipalveluiden saatavuutta jatkuvalla valvonnalla.

Finanssivalvonta tulee valvontatoiminnassaan seuraamaan, ovatko valvottavien asiakkaan tuntemisen menettelyt asianmukaiset ja miten riskiperusteisuus toteutuu käytännössä asiakkaan tuntemisen menettelytavoissa.

Lisätietoja antavat

  • Pekka Vasara, toimistopäällikkö, pekka.vasara(at)finanssivalvonta.fi
  • Anu Kettunen, vanhempi juristi, anu.kettunen(at)finanssivalvonta.fi

Liite