Valvottavatiedote 28.3.2023 – 21/2023

Ulkoministeriön kannanotto pakotteiden soveltuvuudesta taloyhtiöihin, joiden yhtenä osakkaana on Venäjän federaatio

Finanssivalvonta suosittelee valvottaviaan huomioimaan ulkoministeriön 17.2.2023 julkaiseman tulkintaohjeen Euroopan unionin asettamien pakotteiden soveltuvuudesta tilanteisiin, joissa taloyhtiön osakkaana on Venäjän federaatio.

Suomessa ulkoministeriö on Euroopan unionin määräämien pakotteiden osalta toimivaltainen viranomainen. Ulkoministeriön tekemän arvion mukaan pakotteet eivät sovellu taloyhtiöön, jonka yhtenä osakkaana on Venäjän federaatio, sillä Venäjän federaatio, Venäjän suurlähetystö ja Venäjän konsulaatit Suomessa eivät ole EU:n Venäjään kohdistaman ns. henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmän kohteena, jota koskee neuvoston asetus (EU) N:o 269/2014 (konsolidoitu versio 16.12.2022). Lisäksi Ulkoministeriön tulkinnan mukaan Venäjän federaatioon kohdistuvien ns. sektoripakotteiden ((EU) N:o 833/2014 (konsolidoitu versio 17.12.2022)) osalta neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014 5 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kielletty lainan myöntäminen ei tulisi sovellettavaksi, mikäli kyse on useamman huoneiston taloyhtiöstä, jossa Venäjän federaatio omistaa joidenkin huoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet, mutta ei osake-enemmistöä. Ulkoministeriön näkemyksen mukaan edellä mainitun kaltaisissa tapauksissa 5 a artiklan 2 kohta ei siten estä lainan myöntämistä suomalaiselle taloyhtiölle, jonka osakkaana on Venäjän federaatio.

Ulkoministeriö kuitenkin huomauttaa, että taloyhtiöiden omistuspohjaa on tarkasteltava tapauskohtaisesti, jotta voidaan arvioida, voiko taloyhtiölle annettava laina olla neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014 5 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kiellettyä lainan myöntämistä. Taloyhtiön omistuspohjan arvioimiseksi on kiinnitettävä huomiota siihen, kuinka suuri omistusosuus tai muulla tavalla saavutettu määräysvalta 5 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla taholla on. Mikäli kyseiset tahot omistaisivat osake-enemmistön taloyhtiön osakkeista tai niillä olisi muulla tavalla saavutettu määräävä asema taloyhtiössä tulisi asiaa harkita erikseen, ulkoministeriö toteaa.

Finanssivalvonta suosittelee valvottavia huomioimaan ulkoministeriön tulkintaohjeen ja arvioimaan, onko annetun tulkintaohjeen seurauksena tarvetta menettelytapojen päivittämiselle.

Lisätietoja antaa

Anssi Leisio, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5524