Valvottavatiedote 28.6.2024 – 45/2024

Ensimmäisiä MiCA-asetuksen säännöksiä aletaan soveltaa 30.6.

Finanssivalvonta alkaa 1.9. lähtien vastaanottamaan kryptovarapalvelun tarjoamiseen vaadittavia toimilupahakemuksia.

Osa rekisteröidyistä virtuaalivaluutan tarjoajista voi hyötyä siirtymäajasta.

ESMA (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) pyytää vastauksia kyselyyn siitä, olisivatko toimiluvalliset finanssiyhteisöt tarjoamassa toimilupansa nojalla kryptovarapalveluita.

Kryptovarojen liikkeeseenlasku

Eu-asetus kryptovarojen markkinoista (Markets in Crypto Assets, MiCA) tulee sovellettavaksi kahdessa eri vaiheessa. Tiettyjen kryptovarojen, eli sähkörahatokeneiden (EMT, electronic money token) ja omaisuusreferenssitokeneiden (ART, asset-referenced token) liikkeeseenlaskuun liittyvä sääntely tulee sovellettavaksi 30.6.2024 alkaen.

Kryptovarapalveluiden tarjoaminen

Kryptovarapalvelun tarjoaminen edellyttää 30.12.2024 alkaen toimilupaa. Finanssivalvonta alkaa vastaanottaa kryptovarapalvelun tarjoajiksi hakevien toimilupahakemuksia 1.9.2024 alkaen. Finanssivalvonta haluaa erityisesti korostaa, että toimilupahakemusta koskevat laajat ja kattavat sisältövaatimukset, joihin hakijoiden on syytä perehtyä huolella. Kokonaan uusia kryptovarapalvelun tarjoajia, eli yrityksiä, joilla ei ole Finanssivalvonnan myöntämää virtuaalivaluutan tarjoajan rekisteröintiä, kehotetaan olemaan yhteydessä Finanssivalvontaan hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä.

Kansallisesti on säädetty siirtymäajasta, josta voivat hyötyä ne Finanssivalvonnan rekisteröimät virtuaalivaluutan tarjoajat, jotka ovat:

  • tosiasiallisesti tarjonneet virtuaalivaluuttaan liittyviä palveluita kryptovarapalvelun tarjoajista ja kryptovaramarkkinoista annetun lain voimaan tullessa; tai
  • saaneet virtuaalivaluutan tarjoajan rekisteröinnin Finanssivalvonnalta korkeintaan kuusi kuukautta ennen kryptovarapalvelun tarjoajista ja kryptovaramarkkinoista annetun lain voimaantuloa.

Siirtymäajasta hyötymisen edellytyksenä on myös, että virtuaalivaluutan tarjoaja jättää MiCA-asetuksen mukaisen toimilupahakemuksen Finanssivalvonnalle viimeistään 30.10.2024. Siirtymäaika tarkoittaa, että sen piiriin kuuluvat hakijat voivat jatkaa virtuaalivaluuttaan liittyvien palveluiden tarjoamista 30.6.2025 asti tai siihen saakka, että niille myönnetään tai kieltäydytään myöntämästä toimilupa sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi. 

Lisäksi Finanssivalvonta haluaa muistuttaa, että rekisteröityneiden virtuaalivaluutan tarjoajien tulee varautua lopettamaan toimintansa, mikäli MiCA-asetuksen edellyttämät vaatimukset toiminnalle eivät täyty ja toimilupaa ei voitaisi myöntää. Virtuaalivaluutan tarjoajat ovat Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden 4/2019 kohdan 14 nojalla velvollisia laatimaan selvitykset siitä, kuinka asiakasvarojen suojaamisesta ja säilyttämisestä huolehditaan toiminnan lopettamisen yhteydessä. On hyvä ottaa huomioon myös, että kansallisesti säädetty siirtymäaika ei tarkoita lisäaikaa maksun tiedot -asetuksen vaatimuksille, joita kaikkien kryptovarapalvelun tarjoajien on noudatettava 30.12.2024 alkaen.

Kysely Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselta

Kryptovarapalveluita saavat MiCA-asetuksen 60 artiklan mukaan tarjota myös sellaiset finanssiyhteisöt, joilla on jo Finanssivalvonnan myöntämä muu kuin kryptovarapavelun tarjoajan toimilupa. Luottolaitoksia lukuun ottamatta sallittujen kryptovarapalveluiden joukkoa on rajattu toimilupatyypin mukaan. Finanssiyhteisöjen on kuitenkin tehtävä asiasta ilmoitus Finanssivalvonnalle ennen palveluiden tarjoamisen aloittamista.

ESMA eli Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää vastauksia kyselyyn siitä, ovatko MiCA-asetuksen 60 artiklassa mainitut yhteisöt eli luottolaitokset, arvopaperikeskus, sijoituspalveluyritykset, sähkörahayhteisöt, rahastoyhtiöt, toimiluvalliset vaihtoehtorahaston hoitajat tai pörssi tarjoamassa toimilupansa nojalla kryptovarapalveluita. Kyselyyn tulisi vastata 26.7. mennessä täällä.

Finanssivalvonta pyytää vastaamaan kyselyyn ainakin siinä tapauksessa, että yhteisöllä on aikomus tai se edes jossain määrin harkitsee tarjoavansa tulevaisuudessa kryptovarapalveluita.

Lisätietoja

MiCAan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä: MiCAquestions(at)finanssivalvonta.fi

Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että sähköpostilaatikkoa ei välttämättä lueta päivittäin, emmekä ota vastaan toimilupahakemuksia tai kiireellisiä toimenpiteitä vaativia yhteydenottoja tämän sähköpostiosoitteen kautta. Kesälomakaudella 2024 sähköpostilaatikkoon saapuneiden viestien käsittely voi viedä aikaa muutaman viikon ajan.

Tarkempaa tietoa kryptovaroista, niihin liittyvästä sääntelystä sekä lupamenettelyistä löytyy Finanssivalvonnan verkkosivuilta: