Verkkouutinen 15.3.2013 – 2/2013

Raportti IFRS-valvonnasta 2012: Tavoitteena riittävät tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta epävarmassa markkinatilanteessa

Eurokriisin vaikutukset ja yhtiöiden heikentynyt taloudellinen toimintaympäristö heijastuivat IFRS-valvontaan. Listayhtiöiden IFRS-valvonnassa kiinnitettiin vuonna 2012 entistä enemmän huomiota yhtiöiden taloudelliseen tilanteeseen. Tästä syystä valvontaa kohdennettiin rahoitusinstrumentteihin, liikearvon arvonalentumistestauksiin ja toiminnan jatkuvuudesta esitettyihin tietoihin. Näiden lisäksi IFRS-valvonnan uusi painoalue oli johtoon kuuluvien avainhenkilöiden lähipiiritiedot 1). Finanssivalvonnan selvitys osoitti, että tiedoissa oli parannettavaa ja raportointipuutteet vaikeuttivat johdon saamien kompensaatioiden vertailua yhtiöiden välillä.

Valvontatyön ohella IFRS-valvonnan menettelytapoja kehitettiin. Muun muassa yhtiöiden hallitusten tarkastusvaliokuntien tiedonsaantia valvonnasta parannettiin lähettämällä niille valvonnan aloitus- ja lopetuskirjeet tilinpäätöksen kokonaisvaltaisen läpikäynnin yhteydessä. Valvonnan uusien menettelytapojen tavoitteena on edistää Finanssivalvonnan ja taloudelliseen raportointiin osallistuvien eri osapuolten, kuten tarkastusvaliokuntien, tilintarkastajien ja tilintarkastajien valvojien keskinäistä vuorovaikutusta valvonnan tehostamiseksi.

Eurooppalainen valvontayhteistyö vaikuttaa myös entistä enemmän IFRS-valvontaan. Loppuvuodesta 2012 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) otti käyttöön uuden toimintatavan, jonka mukaan tilinpäätösvalvojat yhdessä päättävät seuraavan vuoden painopisteistä.

ESMA edellyttää, että kansallinen valvoja antaa IFRS-toimintaraportin edellisvuoden toiminnasta. Raportin liitteeksi on koottu linkit vuoden 2012 IFRS-valvonnan viestintämateriaaliin.

Lisätietoja antavat

  • Tiina Visakorpi, toimistopäällikkö, puhelin 010 831 5383 ja
  • Virpi Haaramo, johtava tilinpäätösasiantuntija, IFRS, puhelin 010 831 5355.

Liite

Raportti IFRS-valvonnasta 2012

1) Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden lähipiiritietoja ovat johdon yhtiöltä saamat työsuhde-etuudet sekä liiketoimet johdon ja yhtiön välillä.