Lehdistötiedote 26.9.2018

Makrovakauspäätös: muuttuva lisäpääomavaatimus ja lainakatto ennallaan

  • Finanssivalvonnan johtokunta ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta luottolaitoksille, vaan lisäpääomavaatimus säilyy edelleen nollan prosentin suuruisena. Lisäksi johtokunta on päättänyt jatkaa 19.3.2018 tehdyn, enimmäisluototussuhteen eli ns. lainakaton alentamista koskevan päätöksen voimassaoloa.

Finanssivalvonnan johtokunnan 19.3.2018 tekemä ja 1.7.2018 voimaan tullut päätös enimmäisluototussuhteen alentamisesta viidellä prosenttiyksiköllä muiden kuin ensiasunnon ostajien osalta on edelleen perusteltu kotitalouksien velkaantumisen hillitsemiseksi.

Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen arvioinnin ensisijaisena perusteena käytettävä kotimaisen yksityisen sektorin luottokannan ja bruttokansantuotteen välisen suhteen trendipoikkeaman arvo antaa pääomavaatimukselle edelleen ohjearvon 0 %. Kokonaisuudessaan luotonannon kasvun mittarit tai muut täydentävät riskimittarit eivät viittaa sellaiseen rahoitusjärjestelmän riskien kasvuun, joka edellyttäisi muuttuvan lisäpääomavaatimuksen välitöntä kasvattamista.

Finanssivalvonnan johtokunta teki alkuvuoden aikana päätökset pankkien ylimääräisistä vakavaraisuusvaatimuksista ja lainakaton kiristämisestä.
– Arvioimme nyt huolellisesti tehtyjen päätösten vaikutuksia ja mahdollista tarvetta lisätoimille, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen toteaa.

Taloyhtiölainojen voimakas kasvu on herättänyt huolta viime vuosina. Finanssivalvonnan johtokunta muistuttaa, että taloyhtiölainojen kasvu voi olla riski myös makrovakausnäkökulmasta. – Yhtiölainaosuudet lisäävät kotitalouksien velkaantuneisuutta ja herkkyyttä mahdollisille koronnousuille, Nykänen tähdentää.

Finanssivalvonta selvitti maalis-toukokuussa 2018 luottolaitosten rakennusaikaiseen rahoitukseen ja taloyhtiölainoihin liittyviä luotonmyöntökriteereitä ja riskejä. Riskejä kasvattavat mm. yhtiölainaosuuksien ja velkarahoitteisen asuntosijoittamisen kasvu, lyhennysvapaiden pidentyminen sekä asuntomarkkinoiden eriytyminen. – Finanssivalvonta arvioi myös tarvetta luottolaitosten vakavaraisuuslaskennassa käytettävien taloyhtiölainojen riskipainojen vähimmäistasojen korottamiselle, taloyhtiölainoihin liittyvien riskien rajoittamiseksi, Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen toteaa.

Lisätietoja antavat

  • Marja Nykänen, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja
  • Anneli Tuominen, Finanssivalvonnan johtaja

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin (09) 183 5030, arkisin klo 9–16.

​Liitteet

Tunnusluvut