Pressmeddelande 26.9.2018

Makrotillsynsbeslut: kontracykliska buffertkravet och lånetaket hålls oförändrat

Finansinspektionens direktion ställer inget kontracykliskt buffertkrav för kreditinstituten, utan buffertkravet ligger fortfarande kvar på noll procent. Dessutom beslutade direktionen förlänga giltigheten för sitt beslut av den 19 mars 2018 om sänkning av den maximala belåningsgraden, dvs. lånetaket.Finansinspektionens direktions beslut av den 19 mars 2018, som trädde i kraft den 1 juli 2018, att sänka den maximala belåningsgraden för andra lån än lån för köp av förstabostad med 5 procentenheter är alltjämt befogat för att motverka hushållens skuldsättning.

Värdet för trendavvikelsen i förhållandet mellan den inhemska privata sektorns kreditstock och BNP, som utgör det primära måttet för det kontracykliska buffertkravet, ger buffertkravet fortfarande referensvärdet 0 %. Måtten på utlåningsökningen eller övriga kompletterande riskmått tyder inte sammantaget på någon sådan ökning av riskerna i det finansiella systemet som skulle förutsätta en omedelbar höjning av det kontracykliska buffertkravet.

Finansinspektionens direktion fattade i början av året beslut om nya buffertkrav för bankerna och skärpning av lånetaket. – Vi kommer nu noggrant att utvärdera effekterna av besluten och behovet av eventuella ytterligare åtgärder, konstaterar ordföranden för Finansinspektionens direktion Marja Nykänen.

Den kraftiga ökningen i bostadsbolagslån har gett anledning till oro under de senaste åren. Finansinspektionens direktion påpekar att de ökade bostadsbolagslånen också kan medföra makrotillsynsrisker. – Bolagslåneandelarna ökar hushållens skuldsättning och känslighet för eventuella räntehöjningar, framhåller Nykänen.

Finansinspektionen undersökte i mars–maj 2018 kreditinstitutens utlåningskriterier för och riskerna i finansiering under byggnadstiden och i bostadsbolagslån. Faktorer som ökar riskerna är bl.a. högre bolagslåneandelar och ökad lånefinansierad bostadsinvestering, allt längre amorteringsfria perioder och differentieringen av bostadsmarknaden. – För att begränsa riskerna i bostadsbolagslån bedömer Finansinspektionen också behovet att höja minimiriskvikterna för bostadsbolagslån som används i kreditinstitutens kapitaltäckningsanalys, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Närmare upplysningar lämnas av

  • ordföranden för Finansinspektionens direktion Marja Nykänen
  • Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon (09) 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilagor

Nyckeltal