Lehdistötiedote 8.4.2021

Sijoitusrahastojen likviditeetinhallinnassa vielä kehitettävää

Finanssivalvonta arvioi, että sijoitusrahastojen likviditeetinhallintaan liittyvissä menettelytavoissa on vielä parannettavaa. Rahastoyhtiöiden vastuulla on, että sijoitusrahastojen likviditeettiriskin hallinta on riittävällä tasolla sekä tavanomaisissa että poikkeuksellisissa markkinatilanteissa. Likviditeetinhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että rahasto voi maksaa sijoittajille rahastoon tehdyt lunastuspyynnöt ennalta luvattuna hetkenä. Suomalaisilla rahastoilla ei kuitenkaan ilmennyt merkittäviä puutteita likviditeetissä keväällä 2020 koronapandemian aiheuttamassa markkinatilanteessa.

Rahastoyhtiöille sijoitusrahastojen likviditeettiriskinhallinta on tärkeätä, jotta rahastoyhtiö pystyy rahasto-osuudenomistajan vaatimuksesta lunastamaan sijoitusrahaston rahasto-osuudet rahaston sääntöjen edellyttämällä tavalla. Tämän velvollisuuden täyttämiseksi rahastoyhtiöiden on tunnistettava, mitattava, seurattava ja hallittava sijoitusrahaston likviditeettiriskiä.

Finanssivalvonta on tunnistanut puutteita yhtiöiden likviditeetinriskin hallintaan liittyvissä menettelytavoissa, niiden dokumentoinnissa ja niiden sisäisessä raportoinnissa. Rahastoyhtiöillä on edelleen kehitettävää sijoitusrahastojen likviditeetinhallinnassa, jotta sijoitusrahastot ovat paremmin varautuneet myös jatkossa haastaviin markkinatilanteisiin. Likviditeetinhallinnan merkitys korostuu rahastoissa, jotka sijoittavat epälikvidimpiin sijoituskohteisiin.

Keväällä 2020 koronapandemian luomassa haastavassa markkinatilanteessa sijoitusrahastoihin kohdistui suuria lunastuksia, mutta sijoitusrahastot selviytyvät ilman merkittäviä likviditeettihaasteita. Kevään aikana kuitenkin muutama yrityslainoihin sijoittava rahasto joutui keskeyttämään merkinnät ja lunastukset, mikä johtui poikkeuksellisen suuresta epävarmuudesta yrityslainojen arvonmäärityksessä. On kuitenkin hyvä muistaa, että kevään 2020 haastava markkinatilanne oli suhteellisen lyhytkestoinen.

Finanssivalvonnan tekemät havainnot edellyttävät rahastoyhtiöiltä toimenpiteitä likviditeettiriskihallinnan edelleen kehittämiseksi, ja se seuraa toimenpiteiden etenemistä.

Finanssivalvonta on vuonna 2020 tehnyt kaksi teema-arviota rahastojen likviditeetinhallinnasta. Molemmat teema-arviot olivat osa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) koordinoimia yhteiseurooppalaisia valvontatoimenpiteitä.

Katso myös

Valvottavatiedote 8.4.2021: ”Sijoitusrahastojen likviditeetinhallinnassa vielä kehitettävää” ja liitteenä oleva valvottavakirje