Pressmeddelande 8.4.2021

Placeringsfondernas likviditetshantering behöver ännu utvecklas

Finansinspektionen bedömer att förfarandena i anslutning till placeringsfondernas likviditetshantering ytterligare behöver förbättras. Fondbolagen ansvarar för att placeringsfondernas likviditetsrisk-hantering är på tillräcklig nivå både under normala förhållanden och i exceptionella marknadslägen. Syftet med likviditetshanteringen är att säkerställa att fonden kan sköta de inlösningsorder som investerarna i fonden begär vid en på förhand utlovad tidpunkt. Finansinspektionen observerade emellertid inte några betydande brister i de finländska fondernas likviditet i det marknadsläge som orsakades av coronapandemin på våren 2020.

För fondbolagen är det viktigt att placeringsfondernas likviditetsriskhantering sköts så att fondbolaget kan säkerställa att det, om fondandelsägaren så kräver, kan lösa in fondandelarna i placeringsfonden på det sätt som förutsätts i fondens stadgar. För att uppfylla denna skyldighet ska fondbolaget identifiera, mäta, följa upp och hantera placeringsfondens likviditetsrisk.

Finansinspektionen har identifierat brister i bolagens förfaranden för likviditetsriskhantering, i dokumen­teringen av dem och i den interna rapporteringen. Fondbolagen behöver vidare utveckla placeringsfondernas likviditetshantering så att fondbolagen även i fortsättningen ska vara bättre förberedda på krävande marknads­lägen. Likviditetshanteringens betydelse får framhävd betydelse i fonder som investerar i mer icke-likvida investeringsobjekt.

I det krävande marknadsläget på grund av coronapandemin på våren 2020 gjordes det stora inlösningar i placeringsfonderna, men placeringsfonderna klarade dem utan några större likviditetsutmaningar. På våren blev emellertid några fonder som investerar i företagslån tvungna att avbryta teckning och inlösen, vilket berodde på en exceptionellt stor osäkerhet i värderingen av företagslånen. Det är dock skäl att komma ihåg att det krävande marknadsläget på våren 2020 var relativt kortvarigt.

Finansinspektionens iakttagelser förutsätter att fondbolagen vidtar åtgärder för att vidareutveckla likviditets­riskhanteringen och den kommer att följa upp hur åtgärderna framskrider.

Finansinspektionen genomförde år 2020 två temabedömningar om fondernas likviditetshantering. Båda temabedömningarna var en del av de gemensamma tillsynsåtgärderna som koordinerades av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Läs mer

Tillsynsmeddelande 8.4.2021: ”Placeringsfonderna behöver ännu utveckla sin likviditetshantering” och det bifogade tillsynsbrevet