Lehdistötiedote 14.9.2021

Suomen finanssisektori vakavarainen - talous elpyy mutta riskit ovat edelleen koholla

Suomen finanssisektori pysyi vakavaraisena vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Talouden elpyminen ja sijoitusmarkkinoiden kehitys tukivat suomalaisen finanssisektorin kannattavuutta. Pandemia ylläpitää edelleen epävarmuutta taloudessa ja rahoitusmarkkinoilla. Tästä syystä on tärkeää, että finanssisektorin vakavaraisuus ja maksuvalmius säilyvät vahvoina myös jatkossa.

Talousennusteita on kesän aikana korjattu aiempaa suotuisammiksi, mutta pandemiakehityksen arvaamattomuus varjostaa edelleen Suomen ja koko maailman talouden elpymistä. Siksi finanssisektorin on tärkeää varautua odotettua heikompaan kehitykseen, mikä voisi näkyä muun muassa luottotappioiden kasvuna ja arvopapereiden hintojen äkillisinä muutoksina.  

- On tärkeää, että finanssisektorin vakavaraisuus ja maksuvalmius säilyvät vahvoina myös jatkossa. Samalla Suomen finanssisektorin tulee myös valmistautua ilmastonmuutoksen ja digitalisaation mukanaan tuomiin uusiin haasteisiin, Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen toteaa.

Pankkisektorin vakavaraisuus pysyi vahvana

Suomen pankkisektorin vakavaraisuussuhteet vahvistuivat vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla ja pysyivät eurooppalaista keskitasoa vahvempina. Pankkisektorin liiketulos parantui merkittävästi edellisvuoteen verrattuna arvonalentumisten laskun ja tuottojen laaja-alaisen kasvun siivittämänä. Sijoitusmarkkinoiden kehitys ja talouden elpyminen tukivat suomalaispankkien tuottojen kasvua.

Suomalaispankkien luottoriskit ovat kohonneet pandemiasta eniten kärsineillä palvelutoimialoilla, mutta näille toimialoille myönnettyjen luottojen osuus suomalaispankkien yritysluotoista on pieni.

Suurin osa suomalaispankkien yritysluotoista on myönnetty kiinteistösektorille. Tällä sektorilla ongelmaluottojen määrä on pysynyt maltillisena ja Euroopan matalimpien joukossa.

Työeläkesektorin vakavaraisuusaste korkeimmillaan sitten vuoden 2015

Työeläkesektorin vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa korkeimmillaan sitten vuoden 2015.

Osakesijoitusten määrä kasvoi edelleen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja kesäkuun lopussa osakesijoituksia oli puolet kaikista sijoituksista. Kasvaneesta riskinotosta huolimatta sektorin stressinkestävyys on säilynyt kohtuullisella tasolla.

Vakuutusmaksuista saatavat tulot kääntyivät kasvuun viime vuoden notkahduksen jälkeen.

Henkivakuutussektorin vakavaraisuus vahvistui

Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuussuhde oli korkeampi kuin vuoden 2020 lopussa. Vakavaraisuutta paransivat omaa varallisuutta kasvattaneet sijoitustuotot, sekä toisaalta vastuuvelkaa supistanut korkotason nousu.

Henkivakuutusmaksuista saatava tulo kasvoi voimakkaasti vuoden takaisesta. Sijoitusvakuutuksia ostettiin aikaisempaa enemmän.

Vahinkovakuutusyhtiöiden oman varallisuuden kasvu vahvisti vakavaraisuutta

Vahinkovakuutusyhtiöiden omaa varallisuutta kasvattivat pääasiassa osakesijoitusten tuotot sekä vakuutusvastuita pienentäneet kausivaihtelu ja korkotason nousu.

Sijoituksista osakesijoitukset tuottivat parhaiten, mutta korkosijoitusten tuotot olivat negatiiviset. Vakuutusliiketoiminnan kannattavuus parani suotuisan vahinkokehityksen ansiosta. Pandemian hillitsemistoimenpiteet jatkuivat tammi-kesäkuussa ja vähensivät talouden aktiviteetteja ja siten vahinkojen määrää.

Liitteet