Pressmeddelande 14.9.2021

Finanssektorn i Finland är kapitalstark - ekonomin återhämtar sig men riskerna är fortfarande höga

Den finansiella sektorn i Finland behöll sin kapitaltäckning och solvens under det första halvåret 2021. Ekonomins återhämtning och investeringsmarknadens utveckling stödde den finansiella sektorns lönsamhet i Finland. Pandemin gör att det fortfarande råder osäkerhet i ekonomin och på finansmarknaden. Därför är det viktigt att kapitaltäckningen och solvensen samt likviditeten i den finansiella sektorn förblir starka även i fortsättningen.

Under sommaren har de ekonomiska prognoserna korrigerats i en gynnsammare riktning, men den oberäkneliga pandemiutvecklingen överskuggar fortfarande den ekonomiska återhämtningen i Finland och hela världen. Därför är det viktigt att den finansiella sektorn förbereder sig på en svagare utveckling än förväntat, vilken kan ses som bland annat ökade kreditförluster och plötsliga förändringar i priserna på värdepapper.  

- Det är viktigt att solvensen samt likviditeten i den finansiella sektorn förblir starka även i fortsättningen. Samtidigt måste den finansiella sektorn i Finland också förbereda sig på de nya utmaningar som klimatförändringen och digitaliseringen för med sig, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Kapitaltäckningen i banksektorn var fortsatt stark

Kapitaltäckningsgraderna för den finländska banksektorn stärktes under det första halvåret 2021 och låg över det europeiska genomsnittet. Banksektorns rörelseresultat förbättrades kännbart jämfört med föregående år till följd av att nedskrivningarna minskade och intäkterna ökade på bred basis. Investeringsmarknadens utveckling och den ekonomiska återhämtningen stödde de finländska bankernas intäktsökning.

De finländska bankernas kreditrisker har ökat i servicesektorerna, som drabbats värst av pandemin, men lånen till dessa sektorer utgör endast en liten andel av de finländska bankernas företagskrediter.

Största delen av de finländska bankernas företagskrediter har beviljats fastighetssektorn. Inom denna sektor har antalet problemkrediter förblivit måttfullt och hör till de lägsta i Europa.

Arbetspensionssektorns solvensgrad den högsta sedan 2015

Arbetspensionssektorns solvensgrad i slutet av juni var den högsta sedan 2015.

Aktieplaceringarna fortsatte att öka under det första halvåret och i slutet av juni utgjorde aktieplaceringarna över hälften av alla placeringar. Trots den ökade risktagningen har sektorns stresstålighet legat kvar på tämligen god nivå.

Inkomsterna av försäkringsavgifter började öka efter fjolårets nedgång.

Livförsäkringssektorns solvens stärktes

Livförsäkringsbolagens solvensgrad var högre än i slutet av 2020. Solvensen förbättrades av placeringsintäkterna, som höjde kapitalbasen, och å andra sidan av den högre räntenivån, som krympte ansvarsskulden.

Livförsäkringspremierna ökade kraftigt jämfört med ett år tidigare. Det köptes mer placeringsförsäkringar än tidigare.

Höjningen av skadeförsäkringsbolagens kapitalbas stärkte solvensen

Skadeförsäkringsbolagens kapitalbas höjdes i huvudsak av intäkterna av aktieplaceringar samt säsongvariationen och den högre räntenivån, som minskade försäkringsansvaren.

Av placeringarna gav aktieplaceringarna bäst avkastning, medan intäkterna av ränteplaceringarna var negativa. Försäkringsrörelsens lönsamhet förbättrades tack vare den gynnsamma skadeutvecklingen. Åtgärderna för att dämpa pandemin fortsatte i januari-juni och minskade den ekonomiska aktiviteten och sålunda antalet skador. 

Bilagor