Lehdistötiedote 21.3.2024

Finanssivalvonnan arvio: osa kuluttajaluotonmyöntäjistä ei hallitse maksukyvyttömyysriskejä riittävällä tavalla, myös sopimusehdoissa puutteita

Finanssivalvonta on arvioinut Suomessa kuluttajaluottoja myöntävien tahojen maksukyvyttömyysriskien hallintaa ja menettelytapoja. Näiden toimijoiden välillä havaittiin huomattavia eroja maksukyvyttömyysriskien hallinnassa: Finanssivalvonnan valvontaan heinäkuussa 2023 siirtyneillä muilla luotonantajilla oli huomattavasti enemmän puutteita luotonmyöntökäytännöissään kuin pankeilla. Muista kuluttajaluotonantajista kaikki toimijat eivät myöskään täysin noudata sopimusehdoissaan kuluttajaluotonantoa koskevaa lainsäädäntöä. Finanssivalvonta edellyttää toimijoiden korjaavan arvioinneissa havaitut puutteet.

Kuluttajaluottoja myöntävät muut yritykset siirtyivät Finanssivalvonnan valvottaviksi 1.7.2023, kun eräiden luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien rekisteröinnistä annettu laki astui voimaan. Samaan aikaan astui voimaan myös uusi säännös maksukyvyttömyysriskien hallinnasta kuluttajaluotonannossa.

- Finanssisektorin toimivuuden ja kuluttajien oikeuksien toteutumisen vuoksi on tärkeää, että kaikkia Suomessa kuluttajaluottoja myöntäviä toimijoita valvotaan samoin periaattein. Laajentuneen valvontamme tavoite tällä alueella on, että kaikki toimijat noudattavat yhteisiä sääntöjä niin maksukyvyttömyysriskien hallinnan kuin menettelytapojenkin osalta, Pankkivalvonnan osastopäällikkö Marko Myller toteaa.

Maksukyvyttömyysriskien hallinta ei ole kaikilla toimijoilla riittävää

Suomessa kuluttajaluottoja myöntävien toimijoiden välillä havaittiin huomattavia eroja maksukyvyttömyysriskien hallinnassa. Ulkomaisilla sivuliikkeillä ja luottolaitoksilla, jotka toimivat rajan yli Suomeen, havaittiin merkittäviä puutteita luotonmyöntökäytännöissä. Osalla Finanssivalvonnan valvontaan siirtyneistä muista luotonantajista puutteet olivat jopa vakavia. Puutteita havaittiin kuitenkin myös suomalaisilla pankeilla.

Merkittävimmät puutteet liittyivät luottojen myöntämiseen sellaisille kuluttajille, joiden maksukyvyttömyysriski on kohtuuttoman korkea, sekä puutteisiin luotonantajien riskiluokitusjärjestelmissä, joilla ne voivat arvioida ja seurata maksukyvyttömyysriskejä luotettavasti kuluttajaluotonannossa.

Osa toimijoista käytti luottoriskien arvioinnissa syrjiviä muuttujia, kuten sukupuolta tai äidinkieltä. Osalla luottotappioiden tai erääntyneiden luottojen osuus luottokannasta on merkittävä. Osa jätti maksuhäiriömerkinnän tarkistamatta ennen luottopäätöksen tekemistä ja osa ei arvioinut riittävästi hakijan tuloja tai muita taloudellisia olosuhteita luottoa myöntäessään. Lisäksi luotonmyönnön perusteiden säilyttämisajoissa havaittiin puutteita. Joillain toimijoilla myös maksimikorko ylittää enimmäiskorkorajan.

Sopimusehdoissa havaittiin puutteita

Menettelytapojen osalta arvioitiin ainoastaan uuden valvottavaryhmän toimijoita, jotka myöntävät uusia kuluttajaluottoja aktiivisesti. Tästä alustavasta arviosta käy ilmi, etteivät kaikki toimijat noudata sopimusehdoissaan kaikkea kuluttajaluotonantoa koskevaa lainsäädäntöä. Yksilöllisesti sovituissa, luoton hintaa koskevissa sopimusehdoissa havaittiin jonkin verran puutteita. Kuluttajan ja luotonantajan lakisääteisten oikeuksien olemassaolosta kerrotaan yleisissä ehdoissa hyvin, mutta oikeuksien käyttämisen edellytysten ja seurausten yksityiskohdissa on puutteita. Joissakin tapauksissa keskeiset sopimusehdot jakautuvat monille asiakirjoille, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen on vaikeaa.

Finanssivalvonta edellyttää puutteiden korjaamista

Finanssivalvonta on yhteydessä toimijoihin havaittujen puutteiden korjaamisen varmistamiseksi. Finanssivalvonta hyödyntää arvioiden havaintoja myös riskiperusteisen valvonnan kohdentamisessa muihin luotonantajiin. Tehtyjä havaintoja käytetään lisäksi valvottavien maksukyvyttömyysriskin arvioinnin kannalta tarpeellisen toistuvaisraportoinnin suunnittelussa sekä kuluttajaluotonmyöntöä koskevien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden valmistelussa.

Kulutusluotonmyöntäjien arviointityö jatkuu

Tämän tiedotteen kuvaamien tulosten taustalla on kaksi Finanssivalvonnan tekemää arviota, joista toinen jatkuu edelleen.

Syksyllä 2023 Finanssivalvonta käynnisti uusissa valvottavissaan selvityksen, jossa arvioitiin toimijoiden rekisteröintiedellytysten täyttymistä, asiakkaansuojaa koskevia menettelytapoja sekä rahanpesulain mukaisten velvoitteiden noudattamista. Rekisteröintiedellytysten täyttymisen ja rahanpesulain mukaisten velvoitteiden noudattamisen osalta tulokset valmistuvat ja ne julkaistaan myöhemmin.

Finanssivalvonta teki lisäksi Suomessa kuluttajaluottoja myöntävissä toimijoissa maksukyvyttömyysriskien hallintaa koskevan teema-arvion. Näihin toimijoihin kuuluvat sekä jo aiemmin Finanssivalvonnan valvonnassa olleet pankit että Finanssivalvonnan valvontaan nyt siirtyneet muut luotonmyöntäjät.

Lisätietoja antaa 

Marko Myller, osastopäällikkö. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.