Pressmeddelande 21.3.2024

Finansinspektionens bedömning: en del av de aktörer som beviljar konsumentkrediter hanterar inte insolvensriskerna i tillräcklig grad, brister även i avtalsvillkoren

Finansinspektionen har bedömt hanteringen av insolvensrisker och rutinerna hos de aktörer som beviljar konsumentkrediter i Finland. Mellan dessa aktörer observerades betydande skillnader i hur de hanterar insolvensrisker: De andra kreditgivare som över­fördes under Finansinspektionens tillsyn i juli 2023 har betydligt större brister i sina kreditgivningsrutiner än bankerna. Av dessa andra aktörer som beviljar konsumentkrediter iakttar alla inte heller den lagstiftning som gäller konsumentkreditgivning i sina avtals­villkor. Finansinspektionen förutsätter att aktörerna korrigerar de brister som observerats i bedömningarna.

Andra företag som beviljar konsumentkrediter än banker började omfattas av Finansinspektionens tillsyn den 1 juli 2023 då lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare trädde i kraft. Samtidigt infördes även en ny bestämmelse om hantering av insolvensrisker vid konsument­kreditgivning.

- För att säkerställa en fungerande finanssektor och för att konsumenternas rättigheter ska förverkligas är det viktigt att tillsynen över alla aktörer som beviljar konsumentkrediter i Finland sker enligt samma principer. Målet med vår utvidgade tillsyn inom detta område är att alla aktörer följer gemensamma regler såväl inom hanteringen av insolvensrisker som i rutinerna, konstaterar avdelningschef för banktillsynen Marko Myller.

Hanteringen av insolvensrisker är inte på en tillräcklig nivå hos alla aktörer 

Mellan de aktörer som beviljar konsumentkrediter i Finland observerades betydande skillnader i hur de hanterar insolvensrisker. Utländska filialer och kreditinstitut som fungerar gränsöver­skri­dande till Finland observerades ha betydande brister i sina kreditgivningsrutiner. Hos en del av de andra kreditgivare som överfördes under Finansinspektionens tillsyn fanns det till och med allvarliga brister. Brister observerades emellertid också i finska banker.

De största bristerna anslöt sig till beviljandet av krediter till sådana konsumenter som har en oskäligt hög insolvensrisk samt till kreditgivarnas system för riskklassificering, med vilka de tillförlitligt kan följa och bedöma insolvensrisker vid konsumentkreditgivningen.

En del av aktörerna använde diskriminerande variabler i bedömningen av kreditriskerna, såsom kön eller modersmål. Hos vissa är andelen kreditförluster och/eller krediter som förfallit till betalning i kreditstocken betydande. Vissa lät blir att kontrollera en eventuell anteckning om betalningsstörning före kreditbeslutet och en del bedömde inte i tillräcklig grad de kreditsökandes inkomster eller andra finansiella förhållanden när krediten beviljades. Därtill observerades brister då det gäller hur länge grunderna för kreditgivningen bevaras. Hos vissa aktörer överstiger även maximiräntan den maximala räntetiden.

Brister i avtalsvillkoren

Beträffande rutinerna bedömdes endast aktörer i den nya gruppen av tillsynsobjekt som aktivt beviljar nya konsumentkrediter. Av den preliminära bedömningen framgår det att alla aktörer inte följer all lagstiftning om konsumentkreditgivning i sina avtalsvillkor. Det observerades en del brister vad gäller de individuellt avtalade avtalsvillkoren om kreditens pris. I de allmänna villkoren redo­görs väl för att konsumenten och kreditgivaren har lagstadgade rättigheter, men det finns brister då det gäller förutsättningarna för att använda rättigheterna och i detaljerna om följderna. I vissa fall är de viktigaste avtalsvillkoren fördelade på flera dokument, varvid det är svårt att få en bild av helhe­ten.

Finansinspektionen förutsätter att bristerna korrigeras

Finansinspektionen kontaktar aktörerna för att säkerställa att de observerade bristerna åtgärdas. Finansinspektionen utnyttjar de observationer som gjorts i bedömningarna även för inriktningen av den riskbaserade tillsynen av andra kreditgivare. Observationerna används även vid planeringen av den regelbundna rapporteringen som är nödvändig med tanke på bedömningen av tillsyns­objektens insolvensrisk samt i beredningen av Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om beviljandet av konsumentkrediter.

Arbetet med att utvärdera de aktörer som beviljar konsumtionskrediter fortsätter

Bakom de resultat som beskrivs i detta meddelande finns två av Finansinspektionens bedömningar, av vilka den ena ännu pågår.

På hösten 2023 inledde Finansinspektionen en utredning i de nya företagen under tillsyn, där den bedömde hur väl aktörerna uppfyller förutsättningarna för registrering, förfarandena som gäller kundskydd och följer skyldigheterna enligt penningtvättslagen. Resultaten om hur förutsättningarna för registrering uppfylls och hur väl skyldigheterna enligt penningtvättslagen efterlevs kommer att färdigställas och publiceras senare.

Finansinspektionen genomförde även en tematisk bedömning om hanteringen av insolvensrisker hos de aktörer som beviljar konsumentkrediter i Finland. Till dessa aktörer hör både de banker som omfattas av Finansinspektionens tillsyn sedan tidigare och de andra kreditgivare som nu överförts under Finansinspektionens tillsyn.

Närmare upplysningar lämnas av 

Marko Myller, avdelningschef. Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9–16.