Tiedoksianto 6.11.2020 – 3/2020

Poikkeuslupa Suomen valtiolle ja Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:lle arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Altia Oyj:n osalta

Finanssivalvonnan päätös FIVA 15/02.05.05/2020

Finanssivalvonta on 16.10.2020 arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n nojalla myöntänyt Suomen valtiolle ja Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:lle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Altia Oyj:n osalta.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa www.finanssivalvonta.fi sekä 27.11.2020 saakka Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 6.11.2020 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitusosoituksessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asianosaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa

Marianne Demecs, markkinavalvoja, puh. 09 183 5366.

Helsingissä 6.11.2020

Finanssivalvonta

Päätös (pdf)