Offentlig delgivning 6.11.2020 – 3/2020

Finansinspektionen har beviljat Finska staten och Valtion kehitysyhtiö Vake Oy undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Altia Abp enligt 11 kap. 19 § i värdepappersmarknadslagen

Finansinspektionens beslut dnr FIVA 15/02.05.05/2020

Med stöd av 11 kap. 26 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) har Finansinspektionen den 16 oktober 2020 beviljat Finska staten och Valtion kehitysyhtiö Vake Oy undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Altia Abp enligt 11 kap. 19 § i nämnda lag.

Beslutet finns framlagt

Beslutet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats Finansinspektionen.fi och fram till den 27 november 2020 på Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, Helsingfors.

Ett meddelande om att beslutet finns framlagt publiceras den 6 november 2020 i Officiella tidningen, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Beslutet får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter delfåendet. Närmare anvisningar om sökande av ändring i beslutet finns i besvärsanvisningen i bilagan till beslutet. Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses alla berörda ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats i Officiella tidningen.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Marianne Demecs, telefon 09 183 5366

Helsingfors 6 november 2020

Finansinspektionen

Beslut (på finska, pdf)