Valvottavatiedote 2.9.2013 – 65/2013

EBA on julkaissut useita CRD IV -pakettiin liittyviä teknisiä standardiluonnoksia

Useita EU:n vakavaraisuusasetuksen (CRR) vaatimia EBAn hyväksymiä lopullisia teknisiä standardiluonnoksia on julkaistu EBAn verkkopalvelussa. EBAn, EIOPAn ja ESMAn hyväksymä tekninen sääntelystandardiluonnos finanssiryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän laskentamenetelmien yhdenmukaisesta soveltamisesta on myös julkaistu.

Standardiluonnokset on lähetetty Euroopan komissiolle niiden voimaansaattamiseksi. Ne määrittävät luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja finanssiryhmittymän omien varojen ja niiden vähimmäismäärän laskemista. Ne tulevat sovellettavaksi 1.1.2014 alkaen niiden tultua hyväksytyiksi EU:n asetuksina.

Lisäksi EBA pyytää lausuntoja keskustelupaperista käypään arvoon arvostamisesta syntyvien realisoitumattomien voittojen käsittelystä omissa varoissa ja teknisestä sääntelystandardiluonnoksesta sijoituspalveluyritysten kiinteiden kulujen vaatimusten laskennasta.

EBAn lopulliset tekniset standardit omista varoista ja luottoriskioikaisuista

EBA on julkaissut 26.7.2013 kolme omiin varoihin liittyvää ja yhden luottoriskioikaisuihin liittyvän lopullisen teknisen sääntelystandardiluonnoksen (RTS). 

  1. Omien varojen ensimmäinen osa käsittelee omien varojen osatekijöitä (ydinpääoma CET1, ensisijainen lisäpääoma AT1 ja muut omat varat T2), vähennyksiä ja siirtymäsäännöksiä.
  2. Omien varojen toinen osa määrittää kriteerit, joiden täyttyessä toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä muun kuin osakeyhtiömuotoisen valvottavan ja sen liikkeeseen laskeman pääoman CET1-kelpoiseksi.
  3. Arvopaperistettuihin omaisuuseriin liittyvän myyntivoiton käsitteen ja vakavaraisuuskäsittelyn tarkempi määrittäminen.
  4. Erityisen ja yleisen luottoriskioikaisun laskenta määritettäessä luottoriskistä syntyvän omien varojen vaatimuksen määrää.

Samassa yhteydessä EBA on julkaissut myös teknisen täytäntöönpanostandardin (ITS) omista varoista julkistettavista tiedoista.

EBAn lehdistötiedote, joka sisältää myös linkit edellä mainittuihin RTS- ja ITS-luonnoksiin, on luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

EBAn, EIOPAn ja ESMAn tekninen sääntelystandardiluonnos finanssiryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän laskennasta

Euroopan valvontaviranomaisten yhteyskomitea on 29.7.2013 julkaissut kunkin valvontaviranomaisen verkkopalvelussa lehdistötiedotteen lopullisen teknisen sääntelystandardiluonnoksen hyväksymisestä. Standardiluonnoksen tarkoituksena on varmistaa, että finanssiryhmittymään kuuluvat laitokset soveltavat yhdenmukaisesti finanssikonglomeraattidirektiivin (2002/87/EY) mukaisia laskentamenetelmiä, joiden tarkoituksena on määrittää omien varojen vähimmäismäärä finanssiryhmittymässä. Lehdistötiedote, joka sisältää linkin tekniseen sääntelystandardiluonnokseen, on luettavissa EBAn verkkopalvelussa

EBA pyytää lausuntoja käyvän arvon arvostuksesta syntyvien realisoitumattomien voittojen käsittelystä omista varoista laaditusta keskustelupaperista

EBA on julkaissut 2.8.2013 keskustelupaperin realisoitumattomien voittojen mahdollisista käsittelytavoista ja niiden vaihtoehdoista, kun ne syntyvät varojen ja velkojen arvostamisesta käypään arvoon. Keskustelupaperi perustuu EU:n vakavaraisuusasetuksen 80 artiklan 4 kohtaan, joka velvoittaa EBAa laatimaan teknisen neuvon Euroopan komissiolle varojen ja velkojen arvostamisesta käypään arvoon syntyvien realisoitumattomien voittojen omiin varoihin hyväksyttävän määrän mahdollisista määrittämisvaihtoehdoista. EBAn on otettava huomioon neuvoissaan kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa ja puitesopimuksissa tapahtuva kehittyminen.

Lausuntoaika jatkuu 27.9.2013 asti. EBAn lehdistötiedotteessa annetaan tarkemmat ohjeet lausuntojen antamisesta.

Lisätietoja antaa

5.9. alkaen lakimies Minna Sahari, puhelin 010 831 5319, ja sähköposti minna.sahari(at)finanssivalvonta.fi.