Tillsynsmeddelande 2.9.2013 – 65/2013

EBA har publicerat flera olika utkast till tekniska standarder för CRD IV-paketet

En del av de slutgiltiga utkasten till tekniska standarder som krävs i EU:s kapitalkravsförordning (CRR) och som godkänts av EBA har publicerats på EBAs webbplats. Utkastet till tekniska tillsynsstandarder angående harmoniserad tillämpning av metoder för beräkning av minimikapitalkrav för finansiella konglomerat har godkänts av EBA, EIOPA och ESMA och också getts ut.

Standardutkasten har skickats till Europeiska kommissionen så att de kan införas. I utkasten fastställs hur kapitalbasen och minimikapitalkravet ska beräknas i kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella konglomerat. Standarderna ska tillämpas från och med den 1 januari 2014 efter att de godkänts som EU-förordningar.

Därutöver ber EBA om yttranden om ett samrådsdokument om hur orealiserade vinster värderade till verkligt värde ska behandlas i kapitalbasen samt om utkastet till tekniska tillsynsstandarder för beräkningen av krav på fasta omkostnader i värdepappersföretag.

EBAs slutgiltiga tekniska standarder om kapitalbas och kreditriskjusteringar

EBA publicerade den 26 juli 2013 tre utkast till tekniska tillsynsstandarder angående kapitalbas och ett slutgiltigt utkast till tekniska tillsynsstandarder (RTS) angående kreditriskjusteringar.

  1. Den första delen i fråga om kapitalbas gäller målet för kapitalbas (kärnprimärkapital CET1, primärkapitaltillskott AT1 och övrig kapitalbas T2), avdrag och övergångsbestämmelser.
  2. Den andra delen fastställer i sin tur de kriterier enligt vilka en behörig myndighet kan godkänna att ett annat tillsynsobjekt än aktiebolag och det kapital som emitterats av tillsynsobjektet uppfyller CET1-kraven.
  3. Närmare definiering av den försäljningsvinst som hänför sig till värdepapperspositioner, och av kapitaltäckningsberäkningen.
  4. Beräkning av specifika och allmänna kreditriskjusteringar vid beräkning av kapitalbaskravet för kreditrisk.

I samband med detta har EBA också publicerat tekniska standarder för genomförande (ITS) gällande information som ska offentliggöras om kapitalbasen.

EBAs pressmeddelande som innehåller länkar till de ovan nämnda RTS- och ITS-utkasten finns på EBAs webbplats.

EBAs, EIOPAs och ESMAs utkast till tekniska tillsynsstandarder för beräkning av minimikapitalkravet för finansiella konglomerat

Europeiska tillsynsmyndigheternas kontaktkommitté publicerade den 29 juli 2013 på respektive tillsynsmyndighets webbplats ett pressmeddelande om godkännande av det slutgiltiga utkastet till tekniska tillsynsstandarder. Standardutkastet syftar till att säkerställa att institut som ingår i finansiella konglomerat tillämpar enhetliga beräkningsmetoder i enlighet med direktivet för finansiella konglomerat (2002/87/EG). Syftet med metoderna är att kunna fastställa minimikapitalkravet i finansiella konglomerat. Pressmeddelandet som innehåller en länk till utkastet till tekniska tillsynsstandarder finns på EBAs webbplats

EBA ber om yttranden om samrådsdokumentet om hur orealiserade vinster värderade till verkligt värde ska behandlas i kapitalbasen

EBA publicerade den 2 augusti 2013 ett samrådsdokument om på vilka olika sätt orealiserade vinster möjligen kan tas upp när de uppkommer till följd av värderingen av tillgångar och skulder till verkligt värde. Samrådsdokumentet bygger på artikel 80.4 i EU:s kapitalkravsförordning, som ålägger EBA att lämna teknisk rådgivning till kommissionen avseende möjliga alternativ att fastställa ett för kapitalbasen godtagbart belopp orealiserade vinster uppkomna till följd av värdering av tillgångar och skulder till verkligt värde. I rådgivningen ska EBA beakta utvecklingen inom internationella redovisningsstandarder och i internationella ramavtal.

Remisstiden går ut den 27 september 2013. I EBAs pressmeddelande ges närmare anvisningar för yttranden.

Närmare upplysningar lämnas av

från och med den 5 september jurist Minna Sahari, telefon 010 831 5319, e-post minna.sahari(at)fiva.fi.