Valvottavatiedote 5.6.2013 – 43/2013

EBA pyytää lausuntoja suuriin asiakasriskeihin liittyvien asiakaskokonaisuuksien kokonaisvastuiden määrittelystä annettavaan tekniseen sääntelystandardiluonnokseen

EBA on julkaissut verkkosivuillaan konsultaation teknisestä sääntelystandardiluonnoksesta, jossa määritellään menettelyt asiakaskokonaisuuden kokonaisvastuiden laskemiseen tilanteessa, jossa kyse on yhteissijoitusyrityksiin, arvopaperistamispositioihin tai muihin vastaaviin välillisiin vastuisiin liittyvästä asiakasriskistä.

Lausuntoaika päättyy 16.8.2013. Konsultaatioon liittyvä kuulemistilaisuus järjestetään Lontoossa 4.7.2013.

Tekninen sääntelystandardiluonnos pohjautuu CEBS:n vuonna 2009 antamaan ohjeeseen asiakaskokonaisuuksien muodostamisesta, mutta siinä on asetettu paikoin tiukempia vaatimuksia kyseessä olevien vastuiden käsittelylle.

Lähtökohtana on, että valvottavien on pyrittävä aina katsomaan läpi (look through) standardiluonnoksen mukaiset välilliset vastuut ja tunnistamaan vastuun alla olevien vastuiden vastapuolet. Tällaiset vastapuolten välilliset vastuut on laskettava yhteen samalta vastapuolelta olevien suorien vastuiden kanssa. Kaikki sellaiset välilliset vastuut, joiden läpikatsominen on valvottavalle jostain poikkeuksellisesta syystä mahdotonta, tai se on käytännössä liian vaivalloista läpikatsomisesta aiheutuvaan hyötyyn verrattuna, on katsottava hypoteettisen 'tuntemattoman asiakkaan' vastuuksi. Tuntemattoman asiakkaan yhteenlasketut vastuut eivät saa ylittää 25 %:ia valvottavan hyväksyttävistä omista varoista.

Myös yhteissijoitusyritykseen tai arvopaperistamispositioon tehty sijoitus itsessään (läpikatsomisesta huolimatta) katsotaan erilliseksi vastuuksi, jonka vastapuolena on kyseinen yhteissijoitusyritys tai arvopaperistamispositio. Poikkeuksena ovat kuitenkin sijoitusrahastolain mukaiset sijoitusrahastot, joihin ei pääsääntöisesti katsota liittyvän sellaista riskiä, että ne pitäisi katsoa erillisiksi rajoituksenalaisiksi vastapuoliksi. Niiden osalta rahastosijoituksen läpikatsominen riittää. 

Sääntelystandardiluonnoksessa määritellään, kuinka asiakasriskin määrä lasketaan kyseessä olevien välillisten vastuiden osalta. Yhteissijoitusyritysten osalta laskentaperiaatteet ovat pääpiirteissään CEBS:n ohjeen mukaisia, mutta arvopaperistamispositioiden osalta ne ovat CEBS:n ohjetta tiukemmat. Standardiluonnoksen mukaan huonompien etuoikeusluokkien ei voida katsoa pienentävän paremmassa etuoikeusluokassa olevan sijoituksen asiakasriskiä. 

Lausuntopyyntö (EBA-CP-2013-07) ja siihen liittyvä standardiluonnos ovat luettavissa EBAn verkkopalvelussa. Samalta sivulta löytyvät myös ohjeet lausunnon antamiseen sekä kuulemistilaisuuden ilmoittautumisohjeet.

EBAlle lähetetyt lausunnot pyydetään lähettämään tiedoksi myös Finanssivalvonnalle sähköpostiosoitteeseen EBA-coordinator(at)finanssivalvonta.fi.

Lisätietoja antaa

riskiasiantuntija Taina Erovaara-Williams, puhelin 010 831 5422, ja sähköposti taina.erovaara-williams(at)finanssivalvonta.fi.