Tillsynsmeddelande 5.6.2013 – 43/2013

EBA ber om yttranden om utkastet till teknisk tillsynsstandard för definiering av totalexponeringar per kundgrupp vid stora exponeringar

EBA har på sin webbplats publicerat ett samrådsdokument om utkastet till teknisk tillsynsstandard. I dokumentet fastställs förfarandet för beräkning av totalexponeringar för kundgrupper då det är fråga om kundexponeringar i anslutning till fondföretag, positioner i värdepapperisering eller andra motsvarande indirekta exponeringar.

Samrådstiden slutar den 16 augusti 2013 och en utfrågning om samrådet ordnas i London den 4 juli 2013.

Utkastet till teknisk tillsynsstandard bygger på CEBS instruktioner om bildandet av kundgrupper 2009, men på vissa ställen innehåller standarden mer strikta krav på hantering av de aktuella exponeringarna.

Utgångspunkten är att tillsynsobjekten alltid ska sträva efter att tillämpa genomsyn till de indirekta exponeringarna enligt utkastet och identifiera motparterna till de underliggande exponeringarna. Sådana indirekta exponeringar ska räknas ihop med direkta exponeringar gentemot samma motpart. Om det finns indirekta exponeringar som tillsynsobjektet av något exceptionellt skäl absolut inte kan tillämpa genomsyn till eller om det i praktiken är för betungande i förhållande till nyttan, ska sådana exponeringar räknas in i exponeringar gentemot ”okända kunder”. De sammanräknade exponeringarna gentemot okända kunder får inte överstiga 25 procent av tillsynsobjektets godkända kapitalbas.

Investeringar i fondföretag eller värdepapperiseringspositioner i sig (trots genomsynen) betraktas också som separata exponeringar där motparten är det aktuella fondföretaget eller värdepapperiseringspositionen. Undantaget är sådana placeringsfonder som avses i lagen om placeringsfonder och som i regel inte anses vara förknippade med sådana risker att de borde betraktas som separata motparter som omfattas av begränsningarna. I fråga om dessa räcker det med att tillämpa genomsyn till investeringarna i fonder. 

I utkastet till teknisk tillsynsstandard definieras på vilket sätt beloppet för kundexponeringarna ska beräknas när det gäller indirekta exponeringar. Beräkningsprinciperna är i stort sett förenliga med CEBS instruktioner när det gäller fondföretag, men strängare än CEBS instruktioner när det gäller värdepapperiseringspositioner. Enligt standardutkastet kan efterställda trancher inte anses reducera kundexponeringarna för investeringar i trancher som har lägre riskprofil. 

Samrådsremissen (EBA-CP-2013-07) och det tillhörande standardutkastet finns på EBAs webbplats. Där finns också anvisningar för yttranden och för anmälan till utfrågningen.

Yttrandena som tillsänts EBA ska också lämnas för Finansinspektionens kännedom på EBA-coordinator(at)fiva.fi.

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Taina Erovaara-Williams, telefon 010 831 5422, e-post taina.erovaara-williams(at)fiva.fi.