Valvottavatiedote 1.2.2013 – 9/2013

Täsmennyksiä vakavaraisuuden hallinnan arvioinnin menettelytapoihin

Finanssivalvonta on täsmentänyt valvottavan vakavaraisuuden hallinnan arvioinnin menettelytapojaan. Valvottavatiedotteen 2/2009 "Valvottavien pääoman riittävyyden arviointi rahoitussektorilla" (28.1.2009) liitteenä julkaistut periaatteet on päivitetty vastaamaan Finanssivalvonnan nykyisiä käytäntöjä vakavaraisuuden hallinnan arvioinnissa eli niin sanotussa valvojan arvion prosessissa1.

Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Finanssivalvonta seuraa ja arvioi jatkuvasti valvottaviensa riskejä, riskienhallinnan järjestämistä, likviditeettiasemaa sekä vakavaraisuutta. Jatkuvan seurannan ja arvioinnin lisäksi Finanssivalvonta laatii tarkempia arvioita edellä mainituista seikoista yksittäisten valvottavien osalta. Tästä yksittäisestä arviosta käytetään termiä valvojan arvio.

Finanssivalvonta noudattaa vakavaraisuuden hallinnan arvioinnissa yhtenäisiä periaatteita kaikkien valvottaviensa osalta. Rahoitussektorin valvottavien arvioinnin menettelytavat perustuvat pääosin Baselin pankkivalvontakomitean antamiin suosituksiin omien varojen riittävyyden arvioinnista, luottolaitosten vakavaraisuusdirektiivissä annettuun sääntelyyn sekä Euroopan pankkivalvontaviranomaisen (EBA/CEBS) antamiin tarkentaviin ohjeisiin riskienhallinnan, omien varojen riittävyyden sekä likviditeettiaseman arvioinnin menettelytavoista. Muihin sektoreihin kuuluvien valvottavien vakavaraisuuden arviointi perustuu myös kyseessä olevien valvottavien toimintaan liittyvien riskien arvioimiseen sekä pääomien riittävyyden arvioimiseen. Muiden sektoreiden osalta sääntelyn rakenne on kuitenkin erilainen, eikä niissä ole vastaavaa pilarirakennetta kuin luottolaitosdirektiiviä soveltavien valvottavien kohdalla.

Pääoman riittävyyden arvioinnissa käytetään apuna myös stressitestejä. Stressitesteissä arvioidaan odottamattomien, mutta mahdollisten ulkoisten toimintaympäristön muutosten vaikutusta omiin varoihin. Finanssivalvonta toteuttaa pääsääntöisesti vuosittain stressitestit kaikille tärkeimmille rahoitus- ja vakuutussektorin valvottavilleen.

Baselin pankkivalvontakomitea on julkistanut Basel III -vakavaraisuuskehikon ja komissio on antanut ehdotuksen uudesta luottolaitosdirektiivistä sekä -asetuksesta. Vakuutuslaitoksia koskeva Solvenssi II -sääntely on myös tulossa voimaan. Finanssivalvonta seuraa sääntelyn kehittymistä ja päivittää menettelytapojen kuvausta sääntelyhankkeiden valmistuttua.

Liitteenä oleva menettelytapojen kuvaus ei kumoa Finanssivalvonnan standardissa 4.2 Vakavaraisuuden hallinta annettua sääntelyä. Standardissa 4.2 annetut määräykset ja ohjeet ovat edelleen voimassa ja nyt julkaistut menettelytavat täydentävät standardissa 4.2 annettua sääntelyä.

Lisätietoja antaa

vastuuvalvoja Jaakko Louekari, puhelin 010 831 5322, ja sähköposti jaakko.louekari(at)finanssivalvonta.fi.

Liite

Vakavaraisuuden hallinnan arvioinnin menettelytavat

1) Rahoitussektorilla valvojan arvion prosessista käytetään myös termiä SREP = Supervisory Review and Evaluation Process.