Tillsynsmeddelande 1.2.2013 – 9/2013

Preciseringar i rutinerna för bedömning av kapitalutvärdering

Finansinspektionen har preciserat sina rutiner för bedömning av kapitalutvärderingsprocessen i företagen under tillsyn. De principer som utgavs som bilaga till tillsynsmeddelandet 2/2009 ”Samlad kapitalbedömning av företag inom finanssektorn” (28.1.2009) har uppdaterats så att de bättre motsvarar Finansinspektionens nuvarande praxis för bedömning av kapitalutvärdering, det vill säga den så kallade samlade kapitalbedömningsprocessen1.

Finansinspektionens verksamhet syftar till att kreditinstituten, försäkringsbolagen, pensionsanstalterna och andra företag under tillsyn ska bedriva en stabil verksamhet, som är en förutsättning för finansmarknadens stabilitet. För att Finansinspektionen ska kunna uppnå detta mål uppföljer och utvärderar den fortlöpande riskerna, uppläggningen av riskhantering, likvidetsställningen och kapitaltäckningen i företagen under tillsyn. Utöver fortlöpande uppföljning och utvärdering utarbetar Finansinspektionen för enskilda företag också mer specifika utvärderingar av dessa faktorer. Av en sådan enskild utvärdering används benämningen samlad kapitalbedömning.

Vid bedömningen av kapitalutvärderingsprocessen tillämpar Finansinspektionen gemensamma principer för alla företag under tillsyn. Rutinerna för bedömning av företag inom finanssektorn baserar sig till största delen på Baselkommitténs rekommendation om bedömning av kapitalkrav, de bestämmelser som fastställts i kapitaltäckningsdirektivet för kreditinstitut och närmare anvisningar från Europeiska bankmyndigheten (EBA/CEBS) om rutiner för bedömning av riskhantering, kapitalkrav och likviditetsställning. Bedömning av kapitaltäckningen för tillsynsobjekt inom övriga sektorer utgår också från utvärdering av riskerna i samband med tillsynsobjektens verksamhet och bedömning av samlat kapitalbehov. För de övriga sektorerna är strukturen i regelverket dock annorlunda och regelverket saknar motsvarande pelarstruktur som för de tillsynsobjekt som tillämpar kreditinstitutsdirektivet.

Vid bedömning av samlat kapitalbehov används även stresstest. I stresstesterna analyseras effekterna av oväntade men möjliga omvärldsförändringar på kapitalbasen. Finansinspektionen utför i regel årligen stresstest av alla de viktigaste tillsynsobjekten inom finans- och försäkringssektorn.

Baselkommittén har publicerat kapitaltäckningsreglerna Basel III och kommissionen har utfärdat ett förslag till ett nytt kreditinstitutsdirektiv och en ny kreditinstitutsförordning. Solvens II-reglerna som gäller försäkringsanstalter ska också träda i kraft. Finansinspektionen följer upp hur reglerna utvecklas och uppdaterar beskrivningen av rutinerna när regelverksprojekten har slutförts.

Den bifogade beskrivningen av rutinerna häver inte reglerna i Finansinspektionens standard 4.2 Företagens interna kapitalutvärdering. Föreskrifterna och anvisningarna i standard 4.2 är fortfarande i kraft och de rutiner som nu publiceras kompletterar reglerna i standard 4.2.

Ytterligare upplysningar lämnas av

institutsansvarig Jaakko Louekari, telefon 010 831 5322, e-post jaakko.louekari(at)finanssivalvonta.fi.

Bilaga

Rutiner för bedömning av kapitalutvärdering

1) Inom finanssektorn används för processen för samlat kapitalbehov även termen SREP = Supervisory Review and Evaluation Process.