Valvottavatiedote 21.10.2014 – 67/2014

CRA3-direktiivin täytäntöönpano lisäeläkesäätiöille ja -kassoille

CRA3-direktiivin1 1 artikla on implementoitu täsmentämällä Finanssivalvonnan antamaa määräystä lisäeläkesäätiöiden ja -kassojen sijoitussuunnitelmasta.

Direktiivin tavoitteena on vähentää direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten liiallista tukeutumista luottoluokituksiin, kun ne tekevät sijoituspäätöksiä. Sijoittajat eivät saisi tukeutua luottoluokituksiin yksipuolisesti ja mekaanisesti.

Määräyksen mukaan muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen tulee sisällyttää sijoitussuunnitelmaansa selvitys siitä, miten eläkesäätiö ja eläkekassa arvioi sijoitustensa luottokelpoisuutta. Selvityksestä tulee käydä ilmi myös se, miten muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittava eläkesäätiö ja eläkekassa käyttää luottoluokituksia sijoittaessaan velkainstrumentteihin ja sijoituksia hoitaessaan.

Määräys ei aiheuta muutoksia tiedonkeruulomakkeisiin.

Määräys tulee voimaan 1.11.2014.

Lisätietoja antaa

riskiasiantuntija Johanna Korhonen, puhelin 010 831  5541.

Liitteet

Päivitetty määräys- ja ohjekokoelma eläkesäätiöille 1.11.2014 drno 8/101/2011
Päivitetty määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille 1.11.2014 drno 7/101/2011 

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/14/EU ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annetun direktiivin 2003/41/EY, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta liiallisen luottoluokituksiin tukeutumisen osalta