Tillsynsmeddelande 21.10.2014 – 67/2014

Implementering av CRA3-direktivet i tilläggspensionsstiftelser och -kassor

Artikel 1 i CRA3-direktivet1 har implementerats genom specificering av Finansinspektionens föreskrift om tilläggspensionsstiftelsers och -kassors placeringsplan.

Syftet med direktivet är att se till att de institut som omfattas av direktivet inte i alltför stor utsträckning sätter sin tillit till kreditbetyg i sina placeringsbeslut. Investerare bör inte ensidigt och mekaniskt sätta sin tillit till kreditbetyg.

Enligt föreskriften ska pensionsstiftelser och pensionskassor som inte bedriver lagstadgad verksamhet i sin placeringsplan lämna en utredning om hur de bedömer kreditvärdigheten i sina placeringar. Av utredningen ska också framgå hur pensionsstiftelser och pensionskassor som inte bedriver lagstadgad verksamhet använder kreditbetyg i samband med placeringar i skuldebrev och förvaltning av placeringarna.

Föreskrifterna medför inga ändringar i rapporteringsblanketterna.

Föreskriften träder i kraft den 1 november 2014.

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Johanna Korhonen, telefon 010 831 55 41.

Bilagor 

Uppdaterade föreskrifter och anvisningar till pensionsstiftelser 1.11.2014 dnr 8/101/2011
Uppdaterade föreskrifter och anvisningar till pensionskassor 1.11.2014 dnr 7/101/2011 

1)Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/14/EU om ändring av direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg.