Valvottavatiedote 7.2.2014 – 4/2014

EKP pyytää lausuntoja kehysasetuksesta, joka sääntelee yhteisen pankkivalvontamekanismin (SSM) toimintaa

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisi tänään lausunnolle kehysasetuksen (SSM Framework Regulation), joka käsittelee seuraavia alueita:

  • pankkien merkittävyyden arvioinnin menetelmät
  • EKP:n kokonaisvastuu valvontamekanismin toiminasta ja yleiset valvontaperiaatteet
  • kansallisten pankkivalvojien ja EKP:n tehtävät ja vastuut merkittävien pankkien ja muiden pankkien valvonnassa
  • valvonnassa noudatettavat kielisäädökset 
  • mikrovalvonnan (yksittäisten pankkien valvonta) ja makrovakausvalvonnan (makrovakausvälineiden käyttö) menettelyt ja yhteistyön periaatteet   
  • valvontayhteistyö euroalueen ulkopuolisten maiden kanssa
  • hallinnolliset seuraamukset.

Asetuksen antaminen perustuu EKP:n pankkivalvontatehtävistä annetun EU:n neuvoston asetuksen artiklaan 6 (7).  Sen mukaan EKP hyväksyy ja julkistaa SSM:n valvontayhteistyötä ja -tehtäviä koskevan kehysasetuksen. EKP ja euroalueen kansalliset pankkivalvontaviranomaiset tulevat noudattamaan asetusta yhdessä SSM:n valvontakäsikirjan kanssa (SSM Supervisory Manual) ja muun SSM:ää koskevan sääntelyn kanssa.*

Tiivistelmä kehysasetuksesta

Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että suomalainen pankkitoimiala esittää näkemyksensä ehdotuksista.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 7.3.2014 mennessä. Lausunnolla oleva ehdotus ja ohjeet lausuntojen toimittamisesta löytyvät EKP:n pankkivalvonta-sivustolta.

EKP järjestää 19.2. Frankfurtissa julkisen kuulemistilaisuuden, johon pankkitoimialan edustajat ja muut sidosryhmät ovat tervetulleita. Tilaisuus kestää noin 3 tuntia ja sitä voi seurata myös suorana Webcast-lähetyksenä. 

Lausuntojen perusteella kehysasetus viimeistellään lopulliseen muotoonsa, joka julkaistaan 4.5.2014. EKP julkaisee annetut lausunnot ja niistä laadittavan yhteenvedon.

EKP:n lehdistötiedote 7.2.2014  Julkinen kannanottopyyntö luonnoksesta EKP:n YVM-kehysasetukseksi

Lisätietoja antaa

johdon sihteeristön päällikkö Sonja Lohse, puhelin 010 831 5311, sähköposti sonja.lohse(at)finanssivalvonta.fi

* Valvottavatiedotetta on korjattu 7.2.2014.