Tillsynsmeddelande 10.2.2014 – 4/2014

ECB:s samråd om den ramförordning som reglerar den gemensamma banktillsynsmekanismens (SSM) verksamhet

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade i dag ett samråd om en ramförordning (SSM Framework Regulation) som behandlar följande:

  • metoder för bedömning av om en bank är betydande eller mindre betydande
  • ECB:s övergripande ansvar för tillsynsmekanismens funktion och allmänna tillsynsprinciper
  • de nationella tillsynsmyndigheternas och ECB:s uppgifter och ansvar i tillsynen av betydande och mindre betydande banker
  • språkregler för tillsynen
  • former och samarbetsprinciper för mikrotillsyn (tillsyn av enskilda banker) och makrotillsyn (användning av makrotillsynsverktyg)
  • tillsynssamarbete med länder utanför euroområdet
  • administrativa sanktioner.

Förordningen meddelas med stöd av artikel 6.7 i EU-rådets förordning om ECB:s banktillsynsuppgifter. Enligt artikeln ska ECB anta och offentliggöra en ramförordning om SSM:s tillsynssamarbete och tillsynsuppgifter. ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna i euroområdet kommer att följa förordningen jämte SSM:s tillsynsmanual (SSM Supervisory Manual) och övrig lagstiftning om SSM.  

Finansinspektionen anser det viktigt att den finländska banksektorn lämnar synpunkter på förslagen.

Samrådet pågår till den 7 mars 2014. Utkastet till förordning och anvisningar för lämnande av kommentarer har lagts ut på  ECB:s webbplats under Banktillsyn.

ECB håller en offentlig utfrågning i Frankfurt den 19 februari, som företrädare för banksektorn och övriga intressegrupper är välkomna att delta i. Utfrågningen, som varar ca 3 timmar, direktsänds också via webcast.

Ramförordningen finslipas på basis av kommentarerna och ges ut i slutgiltig form den 4 maj 2014. ECB publicerar kommentarerna från berörda parter och en sammanfattning av dem.  

ECB:s pressmeddelande av den 7 februari  ECB lanserar ett offentligt samråd om utkast om ramförordning om SSM.

Närmare upplysningar lämnas av

chefen för ledningssekretariatet Sonja Lohse, telefon: 010 831 53 11, e-post: sonja.lohse(at)fiva.fi