Valvottavatiedote 29.9.2014 – 57/2014

Finanssipalvelujen ja -tuotteiden tarjoamiseen liittyviä erityiskysymyksiä

1 Johdanto

Finanssivalvonta teki selvityksen siitä, miten luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset ja henkivakuutusyhtiöt ottavat huomioon ikäihmisten asiointiin liittyvät erityispiirteet, kun ne tarjoavat finanssipalveluita ja -tuotteita.  Finanssivalvonnan tietoon oli tullut tilanteita, jossa tällaisille henkilöille oli myyty riskipitoisia tuotteita ottamatta riittävästi huomioon tuotteen sopivuutta henkilölle ja mahdollisuutta ymmärtää tuotteen olennaisia ominaisuuksia. Ikäihmisiä oli myös painostettu ostamaan ja merkitsemään elämäntilanteisiinsa sopimattomia tuotteita.

Edellä mainittu selvitys osoitti, ettei luottolaitoksilla, sijoituspalveluyrityksillä ja henkivakuutusyhtiöillä pääsääntöisesti ole yksityiskohtaisia sisäisiä ohjeita, joissa olisi käsitelty finanssipalvelujen ja -tuotteiden tarjoamista erityisesti ikäihmisille. Valvottavat eivät myöskään yleisesti kouluta henkilökuntaansa erityisesti tästä näkökulmasta. Selvitykseen vastanneista luottolaitoksista ja sijoituspalveluyrityksistä vain osa mainitsi ottavansa laadulliset tekijät1 huomioon myyntiin perustuvien palkkioiden määräytymisessä tarjotessaan sijoituspalveluja ja rahoitusvälineitä.

Finanssivalvonta muistuttaa, että luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja henkivakuutusyhtiöiden sekä niiden asiamiesten tulee noudattaa finanssipalvelujen ja -tuotteiden tarjoamista koskevia säännöksiä sekä myös valvoa niiden noudattamista. Finanssivalvonta suosittaa, että säännösten noudattamisen varmistamiseksi valvottavat laativat asiaa koskevaa sisäistä ohjeistusta toimintatavoista sekä järjestävät säännöllistä koulutusta asianomaiselle henkilöstölle. 

2 Finanssivalvonnan näkemys

2.1 Yleistä

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja henkivakuutusyhtiöiden tulee arvioida palvelun tai tuotteen sopivuus asiakkaalle ja asiakkaan mahdollisuus ymmärtää tuotteen olennaiset ominaisuudet, kun ne tarjoavat finanssipalvelua tai -tuotetta asiakkaalle. Ikä on yksi huomioon otettavista tekijöistä edellä mainittua arviota tehtäessä. 

Finanssivalvonta esittää tässä valvottavatiedotteessa näkemyksensä siitä, mitä seikkoja edellä mainittujen valvottavien tulisi ottaa huomioon, kun ne tarjoavat finanssipalveluita ja -tuotteita iäkkäämmille asiakkaille.

Se, mitä tässä valvottavatiedotteessa todetaan iäkkäämmistä asiakkaista, koskee lisäksi sellaisia henkilöitä, jotka ovat sopimusosapuolena heikommassa asemassa suhteessa palveluntarjoajaan kokemuksen puutteen tai muun seikan vuoksi. Tällaisia ovat muun muassa sellaiset asiakkaat, joilla on vain vähän tai ei lainkaan kokemusta pankki-, vakuutus- tai sijoituspalveluista ja -tuotteista tai joiden toimintakyky terveydellisestä tai muusta syystä johtuen on heikentynyt.

2.2 Sääntelyn noudattaminen

Finanssivalvonta muistuttaa, että luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja henkivakuutusyhtiöiden sekä niiden asiamiesten tulee noudattaa finanssipalvelujen ja -tuotteiden tarjoamista koskevia säännöksiä sekä myös valvoa niiden noudattamista. Asiaa koskevat keskeisimmät säännökset ovat tämän tiedotteen liitteenä. 

2.3 Menettelytavat ja sisäinen ohjeistus

Finanssivalvonta suosittaa, että luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset ja henkivakuutusyhtiöt laativat toimintatapoja koskevan sisäisen ohjeistuksen, jossa määritellään, miten edellä tarkoitetut iäkkäämmät asiakkaat ja sopimusosapuolena heikommassa asemassa olevat henkilöt otetaan huomioon finanssipalveluja ja -tuotteita tarjottaessa. Palveluntarjoajan tulee varmistaa, että toiminta täyttää säännösten vaatimukset ja on hyvän tavan mukaista. Hyvän tavan mukaisuuteen kuuluu muun muassa se, ettei palveluja ja tuotteita tarjottaessa painosteta asiakasta.

Sisäisellä ohjeistuksella tulisi huolehtia siitä, että kyseiset asiakkaat otetaan huomioon muun muassa seuraavissa tilanteissa palvelusta tai tuotteesta riippuen

  • uusia tuotteita ja niiden kohderyhmiä, markkinointia, jakelukanavia ja niihin liittyviä suunnitelmia tehtäessä,
  • erityisesti sellaisten palveluiden ja tuotteiden osalta, joissa muun muassa tuotteen sijoitushorisontti, likviditeetti, monimutkaisuus tai riskipitoisuus voi vaikuttaa niiden sopivuuteen kyseisille asiakkaille,
  • annettaessa asiakkaalle tietoja palvelusta ja tuotteesta,
  • asiakasta koskevia tietoja hankittaessa, jotta voidaan varmistaa palvelun tai tuotteen sopivuus sekä asiakkaan kyky ymmärtää palvelun tai tuotteen sisältö,
  • palvelutilanteen dokumentoinnissa sen varmistamiseksi, että ohjeistuksessa mainitut asiat on otettu huomioon finanssipalveluja ja -tuotteita tarjottaessa. Dokumentoinnissa tulisi ottaa huomioon myös ne tilanteet, joissa on tarpeen dokumentoida perusteet sille, miksi myyntitilanteessa tietty palvelu tai tuote myytiin tai jätettiin myymättä.

Sijoituspalvelun tarjoajien tulisi edellä olevissa tapauksissa sekä muutoinkin ottaa palkka- ja palkkiokäytännöissään huomioon ne periaatteet, jotka sisältyvät Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 18/2013 Palkka- ja palkkiopolitiikat ja -käytännöt (MiFID). Finanssivalvonta katsoo, että palkka- ja palkkiokäytännöt eivät saa ohjata myyntiä hyvän tavan vastaisesti.

2.4 Henkilökunnan koulutus

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja henkivakuutusyhtiöiden tulisi huolehtia siitä, että henkilöstö, joka tarjoaa asiakkaille finanssipalveluita ja -tuotteita, tuntee sääntelyn vaatimukset sekä valvottavan sisäiset ohjeet ja noudattaa niitä. Asianomaiselle henkilöstölle tulisi järjestää riittävästi säännöllistä koulutusta asiasta.

Valvottavan tulisi myös ohjeistaa ja kouluttaa asiamiehiään tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

Keskeisin finanssipalvelujen ja -tuotteiden tarjoamista koskeva sääntely.

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antavat

  • osastopäällikkö Jarmo Parkkonen, puhelin 010 831 5255, sähköposti jarmo.parkkonen(at)fiva.fi
  • toimistopäällikkö Timo Peltonen, puhelin 010 831 5551, sähköposti timo.peltonen(at)fiva.fi 
     

1) ESMAn ohjeessa "Palkka- ja palkkiopolitiikat ja -käytännöt (MiFID)" laadullisilla tekijöillä tarkoitetaan sellaisia laadullisia kriteereitä, jotka kannustavat relevantteja henkilöitä toimimaan asiakkaan edun mukaisesti. Tällaisia laadullisia kriteereitä ovat esimerkiksi lainsäädännön vaatimusten (etenkin menettelytapasäännöt ja relevanttien henkilöiden asiakkaille myymien rahoitusvälineiden soveltuvuuden arviointi) ja sisäisten menettelyjen noudattaminen, asiakkaiden oikeudenmukainen kohtelu ja asiakkaiden tyytyväisyys.