Tillsynsmeddelande 30.9.2014 – 57/2014

Särskilda frågor vid tillhandahållande av finansiella tjänster och produkter

1 Inledning

Finansinspektionen gjorde en utredning om hur kreditinstitut, värdepappersföretag och livförsäkringsbolag beaktar sådana särdrag som gäller äldre personers utnyttjande av finansiella tjänster och produkter som instituten och företagen tillhandahåller. Finansinspektionen hade fått kännedom om situationer där riskfyllda produkter sålts till äldre utan att tillräckligt beakta om den aktuella produkten är lämplig för personen i fråga och om det är möjligt för personen att förstå de centrala egenskaperna hos produkten. Äldre personer hade även utsatts för påtryckningar att köpa och teckna produkter som var olämpliga med tanke på deras livssituation.

Ovan nämnda utredning visar att kreditinstitut, värdepappersföretag och livförsäkringsbolag i regel inte har detaljerade interna anvisningar som tar upp tillhandahållandet av finansiella tjänster och produkter särskilt till äldre. Allmänt taget beaktas denna aspekt inte heller på något särskilt sätt i företagens utbildning av sin personal. Endast en del av de kreditinstitut och värdepappersföretag som besvarade frågorna i utredningen nämnde att de beaktar kvalitativa kriterier1 i beräkningen av provisioner på försäljningen vid tillhandahållande av investeringstjänster och finansiella instrument.

Finansinspektionen påminner att kreditinstitut, värdepappersföretag och livförsäkringsbolag och dessas ombud ska följa bestämmelserna om tillhandahållande av finansiella tjänster och produkter och även övervaka bestämmelsernas efterlevnad. Finansinspektionen rekommenderar att tillsynsobjekten för att säkerställa att bestämmelserna följs utarbetar uppföranderegler och arrangerar regelbunden utbildning för ifrågavarande personal.

2 Finansinspektionens bedömning

2.1 Allmänt

Kreditinstitut, värdepappersföretag och livförsäkringsbolag ska, då de erbjuder kunden finansiella tjänster eller produkter, bedöma tjänsternas eller produkternas lämplighet för kunden och kundernas möjlighet att förstå produktens centrala egenskaper. Åldern är en av de faktorer som bör beaktas när den ovan nämnda bedömningen görs.

Finansinspektionen framför i detta tillsynsmeddelande sin bedömning av vilka frågor de ovan nämnda tillsynsobjekten ska ta i beaktande, då de erbjuder äldre kunder finansiella tjänster och produkter.

Det som i detta tillsynsmeddelande sägs om äldre kunder gäller dessutom sådana personer som i egenskap av avtalspart befinner sig i en svagare ställning i relation till tjänsteleverantören på grund av sin bristande erfarenhet eller någon annan omständighet. Sådana är bland annat de kunder som endast har ringa eller ingen erfarenhet av bank-, försäkrings- eller investeringstjänster och -produkter eller vars funktionsförmåga av hälsoskäl eller någon anledning är nedsatt.

2.2 Efterlevnad av bestämmelserna

Finansinspektionen påminner att kreditinstitut, värdepappersföretag och livförsäkringsbolag och dessas ombud ska följa bestämmelserna om tillhandahållande av finansiella tjänster och produkter och även övervaka bestämmelsernas efterlevnad. De viktigaste bestämmelserna på området har fogats till detta meddelande.

2.3 Uppföranderegler och interna anvisningar

Finansinspektionen rekommenderar att kreditinstitut, värdepappersföretag och livförsäkringsbolag utarbetar interna uppförandeanvisningar som fastställer hur sådana äldre kunder som avses ovan och personer som i egenskap av avtalspart befinner sig i en svagare ställning ska beaktas vid tillhandahållande av finansiella tjänster och produkter. Tjänsteleverantören ska säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i bestämmelserna och att den överensstämmer med god sed. Till det senare hör bland annat att kunderna inte utsätts för påtryckningar vid tillhandahållande av tjänster och produkter.

De interna anvisningarna ska sörja för att de aktuella kunderna beaktas bland annat i följande situationer oberoende av tjänsten eller produkten:

  • vid utveckling av nya produkter och planering av målgrupper, marknadsföring och distributionskanaler avseende dem
  • särskilt i samband med sådana tjänster och produkter där bland annat produktens investeringshorisont, likviditet, komplexitet och riskfylldhet kan påverka deras lämplighet för de aktuella kunderna
  • när kunden informeras om tjänsten eller produkten
  • när uppgifter om kunden inhämtas för att säkerställa tjänstens eller produktens lämplighet och kundens förutsättningar att förstå innehållet i tjänsten eller produkten
  • vid dokumentering av tjänstetillfället för att säkerställa att de faktorer som nämns i anvisningarna har beaktats vid tillhandahållande av finansiella tjänster och produkter. I dokumenteringen bör också de situationer beaktas då det är nödvändigt att dokumentera anledningen till att en viss tjänst eller produkt i försäljningssituationen såldes eller lämnades osåld.


Tillhandahållare av investeringstjänster bör i ovan nämnda situationer och även annars beakta principerna i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 18/2013 i sin ersättningspolicy och ersättningspraxis. Finansinspektionen anser att ersättningspolicyn och ersättningspraxisen inte får styra försäljningen så att den bryter mot god sed.

2.4 Utbildning av personalen

Kreditinstitut, värdepappersföretag och livförsäkringsbolag bör se till att den personal som erbjuder kunderna finansiella tjänster och produkter känner till kraven i bestämmelserna och tillsynsobjektets interna anvisningar och följer dem. För den aktuella personalen bör tillräcklig, regelbunden utbildning på området arrangeras.

Tillsynsobjekten bör också ge anvisningar till och utbilda sina ombud i ändamålsenlig utsträckning.

Centrala bestämmelser om tillhandahållande av finansiella tjänster och produkter

Närmare upplysningar lämnas av

  • Avdelningschef Jarmo Parkkonen, telefon 010 831 52 55, e-post jarmo.parkkonen(at)fiva.fi
  • Byråchef Timo Peltonen, telefon 010 831 55 51, e-post timo.peltonen(at)fiva.fi
     

1) ESMAs riktlinjer "Ersättningspolicy och ersättningspraxis (MiFID-direktivet)" avses med kvalitativa kriterier sådana kriterier som uppmuntrar relevanta personer att agera för kundens bästa. Kvalitativa kriterier är till exempel efterlevnad av bestämmelser (särskilt uppföranderegler och hänsyn till lämpligheten hos instrument som säljs av relevanta personer till kunder) och interna regler, rättvis behandling av kunder och kundtillfredsställelse.