Valvottavatiedote 19.2.2014 – 7/2014

Finanssivalvonta valmistelee henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden hallintojärjestelmää, riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskevat määräykset ja ohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi

1.1.2014 alkaen tulivat voimaan vakuutusyhtiölain muutokset, joilla saatettiin voimaan Solvenssi II -direktiivin säännökset vakuutusyhtiön hallintojärjestelmästä. Finanssivalvonnalla on vakuutusyhtiölain 6 luvun 21 §:n perusteella valtuudet antaa tarkempia määräyksiä jatkuvuussuunnitelman sisällöstä, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä keskeisten toimintojen ulkoistamisesta Finanssivalvonnalle tehtävästä ilmoituksesta.

Finanssivalvonta on päättänyt valmistella määräyksenantovaltuuksien nojalla määräykset ja ohjeet, jotka laaditaan yhdistämällä 1.1.2014 voimaan tulleet EIOPAn ohjeet vakuutusyhtiön hallintojärjestelmästä ja ennakoivasta riski- ja vakavaraisuusarviosta sekä tarpeellisiksi katsotut osat näitä alueita koskevien Finanssivalvonnan voimassa olevien määräysten, ohjeiden ja standardien sisällöstä, mukaan lukien soveltuvat osat vuonna 2011 lausunnolla olleista operatiivisen riskin hallintaa koskevista määräyksistä ja ohjeista. Määräysten ja ohjeiden rakenne vastaa vakuutusyhtiölain 6 luvun hallintojärjestelmää koskevan osion jaottelua.

Luonnos määräyksiksi ja ohjeiksi pyritään lähettämään lausunnolle huhtikuussa 2014.

Lisätietoja antaa

johtava neuvonantaja Hely Salomaa, puhelin 010 831 5500.