Tillsynsmeddelande 19.2.2014 – 7/2014

Finansinspektionen bereder en sammanslagning av föreskrifterna och anvisningarna om liv- och skadeförsäkringsbolagens företagsstyrningssystem, riskhantering och interna kontroll

Ändringarna i försäkringsbolagslagen trädde i kraft den 1 januari 2014. Genom dem infördes bestämmelserna om försäkringsbolags företagsstyrningssystem i direktivet Solvens II. Enligt 6 kap. 21 § i försäkringsbolagslagen får Finansinspektionen meddela närmare föreskrifter om innehållet i kontinuitetsplanen, ordnandet av riskhanteringen och den interna kontrollen samt om anmälan om utläggning av centrala funktioner på entreprenad.

Finansinspektionen har beslutat att på grundval av bemyndigandet att meddela föreskrifter bereda föreskrifter och anvisningar som ska upprättas genom att slå samman EIOPA:s riktlinjer om försäkringsbolags företagsstyrningssystem och framåtblickande bedömning av egna risker , som trädde i kraft den 1 januari 2014, med behövliga delar av innehållet i Finansinspektionens föreskrifter, anvisningar och standarder om dessa områden, inklusive tillämpliga delar av de föreskrifter och anvisningar om hantering av operativa risker som var ute på remiss  2011. Dispositionen av föreskrifterna och anvisningarna motsvarar uppdelningen av avsnittet om företagsstyrningssystem i 6 kap. i försäkringsbolagslagen.

Avsikten är att sända utkastet till föreskrifter och anvisningar ut på remiss i april 2014.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande rådgivare Hely Salomaa, telefon 010 831 5500.