Valvottavatiedote 11.3.2014 – 11/2014

Hakemus kertyneiden voittojen lukemisesta luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen ydinpääomaan

EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) 26 artiklan 2 kohdan nojalla luottolaitos tai sijoituspalveluyritys voi ainoastaan Finanssivalvonnan etukäteen myöntämällä luvalla sisällyttää kesken tilikauden ja tilikauden päätteeksi kertyneet voitot ydinpääomaan ennen kuin kyseinen luottolaitos tai sijoituspalveluyritys on muodollisella päätöksellä vahvistanut tilikauden lopullisen voiton tai tappion. Asetusta sovelletaan 1.1.2014 alkaen.

Finanssivalvonta voi myöntää luvan vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a) luottolaitoksesta tai sijoituspalveluyrityksestä riippumattomat henkilöt, jotka vastaavat sen tilintarkastuksesta, ovat todentaneet voitot;

b) luottolaitos tai sijoituspalveluyritys on osoittanut Finanssivalvonnan hyväksymällä tavalla, että voitoista on vähennetty kaikki ennakoitavissa olevat kulut tai osingot.

Kesken tilikauden tai tilikauden päätteeksi kertyneiden voittojen tarkastamisen on annettava riittävä varmuus siitä, että voitot on arvioitu sovellettavassa tilinpäätössäännöstössä vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Euroopan pankkiviranomainen (European Banking Authority, EBA) tulee antamaan teknisen sääntelystandardin, jossa täsmennetään, mitä ilmaisulla 'ennakoitavissa oleva' tarkoitetaan määritettäessä sitä, ovatko kaikki ennakoitavissa olevat kulut tai osingot vähennetty. Standardiluonnos on parhaillaan EU-komissiolla hyväksyttävänä.

Lupa myönnetään enintään yhdelle tilikaudelle kerrallaan. Käytäntöjen yhtenäistämiseksi Finanssivalvonta antaa seuraavan ohjeistuksen koskien EU:n vakavaraisuusasetuksen 26 artiklassa mainittua hakemusta ja tilintarkastajan lausuntoa.

Hakemuksen lähettäminen

Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen konsernin emoyhtiö tai talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö voi laatia hakemuksen kootusti koskien konsolidointitasoa ja niitä yksittäisiä luottolaitoksia tai sijoituspalveluyrityksiä, jotka aikovat lukea tilikauden tai sen osan aikaisen voiton omiin varoihinsa. Hakemuksessa tulee yksilöidä ne luottolaitokset tai sijoituspalveluyritykset, joiden puolesta lupaa haetaan ja ne neljännesvuodet, joille lupaa haetaan. 

Hakijan tulee osoittaa, miten se on vähentänyt kaikki ennakoitavissa olevat kulut tai osingot noudattaen vakavaraisuusasetuksen 26 artiklan 4 kohdan nojalla annettavaa EU:n delegoitua asetusta. Ennen asetuksen voimaantuloa on noudatettava edellä mainittua EBAn standardiluonnosta.

Hakemus tulee lähettää Finanssivalvonnan kirjaamoon otsikolla ”Hakemus kertyneiden voittojen lukemiseksi ydinpääomaan”.

Hakemuksen toimittamisaikataulu

Hakemus tulee toimittaa Finanssivalvonnalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen ensimmäisen vuosineljänneksen päättymistä, jolta voitto aiotaan lukea omiin varoihin.

Poikkeuksellisesti 31.3.2014 mennessä päättyvän vuosineljänneksen osalta hakemus tulee toimittaa 25.3.2014 mennessä.

Tilintarkastajan lausunto, sen lähettäminen ja vakavaraisuusraportointi

Kertyneiden voittojen lukeminen omiin varoihin edellyttää edellä mainitun luvan lisäksi tilintarkastajan lausunnon toimittamista Finanssivalvontaan.

Kertyneiden voittojen varmentamiseen liittyvään tilintarkastajan lausuntoon ja sen lähettämiseen sovelletaan lausunnon muodon sekä toimittamisaikojen ja -tapojen osalta valvottavatiedotteen 28.3.2012 – 18/2012 mukaista ohjeistusta. Lausunnosta tulee lisäksi ilmetä euromääräisesti omiin varoihin luettava voitto ja voitosta vähennetyt erät. Linkki valvottavatiedotteeseen on tämän tiedotteen lopussa.

Vakavaraisuusraportoinnissa noudatetaan yhteiseurooppalaista raportointia (COREP) sen jälkeen, kun sitä koskeva EU-komission asetus on annettu keväällä 2014.

Finanssivalvonta voi antaa tilintarkastajan lausuntoa ja sen toimittamista koskevaa tarkempaa ohjeistusta, kun Finanssivalvonta saa lisätietoa yhteiseurooppalaisista soveltamiskäytännöistä.

Säännösten rikkomisesta määrättävät hallinnolliset seuraamukset

Finanssivalvonta voi määrätä hallinnollisen seuraamuksen, jos luottolaitos tai sijoituspalveluyritys on vakavaraisuusasetuksen ja sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti lukenut kertyneitä voittoja osaksi omia varoja viranomaisraportoinnissa (COREP) tai julkaistuissa vakavaraisuustiedoissa. Tällainen tilanne on esimerkiksi, jos lupaa ei ole myönnetty eikä tilintarkastajan lausuntoa ole ennen voittojen lukemista toimitettu Finanssivalvonnalle asetuksessa ja tässä valvottavatiedotteessa edellytetyllä tavalla.

Tätä valvottavatiedotetta noudatetaan 1.1.2014 jälkeen laadittaviin osavuosikatsauksiin.

Muuta

Finanssivalvonta veloittaa ennakkoon annettavaa lupaa koskevasta päätöksestä toimenpidehinnaston mukaisen maksun.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat Instituutiovalvonta-osastolla

  • tilinpäätösasiantuntija Olli Salmi, puhelin 010 831 5315, ja
  • lakimies Minna Sahari, puhelin 010 831 5319.

Liitteet