Tillsynsmeddelande 11.3.2014 – 11/2014

Ansökan om inräkning av upplupen vinst i kreditinstituts eller värdepappersföretags kärnprimärkapital

I enlighet med artikel 26.2 i EU:s kapitalkravsförordning (EU 575/2013) får kreditinstitut eller värdepappersföretag inräkna delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet innan stämmobeslut föreligger som fastställer årets slutliga resultat, dock endast med förhandstillstånd från Finansinspektionen. Förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Finansinspektionen kan bevilja tillstånd endast om följande villkor är uppfyllda:

  • Överskottet har verifierats av personer som har en oberoende ställning gentemot kreditinstitutet eller värdepappersföretaget och som är revisionsansvariga för institutet i fråga.
  • Finansinspektionen finner det styrkt att kreditinstitutet eller värdepappersföretaget har gjort avdrag för förutsebara kostnader och utdelningar från detta överskott.


Kontrollen av kreditinstitutets eller värdepappersföretagets delårs- eller årsöverskott ska på ett nöjaktigt sätt visa att detta överskott har värderats i enlighet med principerna i tillämpliga redovisningsramar.

Europeiska bankmyndigheten (European Banking Authority, EBA) kommer att utfärda tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera innebörden av ”förutsebara” vid bedömningen av om förutsebara kostnader och utdelningar har dragits av. Standardförslaget behandlas för närvarande av EU-kommissionen som ska godkänna det.

Tillståndet beviljas för högst en räkenskapsperiod i sänder. I syfte att harmonisera praxis utfärdar Finansinspektionen följande anvisningar om den ansökan och det revisorsutlåtande som avses i artikel 26 i EU:s kapitalkravsförordning.

Inlämning av ansökan

Moderbolaget till ett kreditinstituts eller värdepappersföretags koncern eller centralinstitutet till en sammanslutning av inlåningsbanker kan göra upp en samlad ansökan gällande konsolideringsnivån och de enskilda kreditinstitut eller värdepappersföretag som ämnar räkna in räkenskapsperiodens delårs- eller årsöverskott i kapitalbasen. De kreditinstitut eller värdepappersföretag för vilkas räkning tillståndet ansöks och de kvartal för vilka tillstånd ansöks ska specificeras i ansökan. 

Sökanden ska påvisa på vilket sätt den har avdragit alla förutsebara kostnader eller utdelningar enligt EU:s delegerade förordning som ska utfärdas med stöd av artikel 26.4 i kapitalkravsförordningen. Innan förordningen träder i kraft ska EBA:s ovannämnda standardförslag efterföljas.

Ansökan ska skickas till Finansinspektionens registratorskontor under rubriken ”Ansökan om inräkning av upplupen vinst i kärnprimärkapitalet”.

Tidsschema för inlämning av ansökan

Ansökan ska lämnas in till Finansinspektionen senast fyra (4) veckor före utgången av det första kvartalet under vilket vinsten ska inräknas i kapitalbasen.

I fråga om kvartalet som upphör den 31 mars 2014 ska ansökan undantagsvis lämnas in före den 25 mars 2014.

Revisorsutlåtande, inlämnande av det och kapitaltäckningsrapportering

En förutsättning för att upplupna vinster ska inräknas i kapitalbasen är, utöver det ovannämnda tillståndet som beviljas i förskott, även ett revisorsutlåtande som ska lämnas in till Finansinspektionen.

På revisorsutlåtanden om säkring av upplupen vinst och inlämning av utlåtandet tillämpas, i fråga om formuleringen av och inlämningstidpunkter och -sätt, anvisningarna i tillsynsmeddelandet 18/2012 av den 28 mars 2012. Därtill ska eurobeloppet av vinst som inräknas i kapitalbasen och eurobeloppen av avdrag från vinst framgå från revisorsutlåtandet. En länk till tillsynsmeddelandet finns i slutet av detta meddelande.

I kapitaltäckningsrapporteringen efterföljs den sameuropeiska rapporteringen (COREP) efter våren 2014 när Europeiska kommissionens förordning om rapporteringen har utfärdats.

Finansinspektionen kan ge närmare anvisningar om revisorsutlåtandet och inlämnande av det när den får närmare upplysningar om sameuropeisk tillämpningspraxis.

Administrativa påföljder för brott mot regler

Finansinspektionen kan påföra en administrativ påföljd om kreditinstitut eller värdepappersföretag i strid med kapitalkravsförordningen eller med stöd av den utfärdade föreskrifter har inräknat vinster i kapitalbasen i anslutning till rapporteringen till myndigheterna (COREP) eller i den information som offentliggjorts om kapitaltäckning. En sådan situation uppstår till exempel om tillstånd inte har beviljats och något revisorsutlåtande inte har lämnats till Finansinspektionen före inräkning av vinst på det sätt som förutsätts i förordningen och detta tillsynsmeddelande.

Detta tillsynsmeddelande ska efterföljas i delårsrapporter som uppgörs den 1 januari 2014 och därefter.

Övrigt

Finansinspektionen tar ut en avgift enligt åtgärdstariffen för beslut om tillstånd som beviljas på förhand.

Upplysningar

Närmare upplysningar lämnas på avdelningen för institutstillsyn av

  • redovisningsexpert Olli Salmi, telefon 010 831 5315
  • jurist Minna Sahari, telefon 010 831 5319.

Bilagor