Valvottavatiedote 18.12.2014 – 86/2014

Lisäeläkesäätiöiden ja kassojen varautumismahdollisuuksia lakisääteisen eläketurvan muuttuessa

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen syyskuussa tekemän eläkesopimuksen perusteella työeläkelakeihin ollaan valmistelemassa muutoksia, joiden vaikutuksesta vanhuuseläkeikä nousee vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä. Lisäksi eläkkeen korotetut karttumat poistuvat tai pienentyvät. Muutosten vaikutukset ulottuvat myös vapaaehtoiseen lisäeläketurvaan. Eläkesopimuksessa sovittiin myös tehtäväksi vastuuvelan kuolevuusperustetäydennys 31.12.2016, mutta perustemuutoksen yksityiskohdat ovat vielä auki.

Useat lisäeläkelaitokset ja lisäeläkelaitosten työnantajat ovat pyytäneet Finanssivalvonnalta kannanottoja eräiden lainkohtien ja Finanssivalvonnan määräysten soveltamisesta lakisääteisen eläketurvan muuttuessa.

Lisäturvan muuttaminen vastaamaan lakisääteisen eläketurvan vähentämistä ja rajoittamista

Mikäli lisäeläketurvaa muutetaan siten, että lisäeläketurvan pääoma-arvo on samansuuruinen ennen ja jälkeen muutosten, on se Finanssivalvonnan mukaan sellaista etuuden vähentämistä tai rajoittamista, joka vastaa lakisääteisen eläketurvan muutoksia.

Finanssivalvonta katsoo, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan alennetun eläkeiän nosto yhtenevästi lakisääteisen eläkeiän nousun kanssa tai kokonaiseläkkeen alentaminen niin, että molemmissa tapauksissa ansaitun eläke-etuuden pääoma-arvo säilyy, on eläkesäätiönlain 11 § 6 momentin mukaista eläke-etuuksien sellaista muuttamista, joka vastaa lakisääteisen eläketurvan vähentämistä ja rajoittamista.

Vakuutuskassalaissa ei ole eläkesäätiölain 11 §:n 6 momentin mukaista säännöstä.

Vaikutusten jaksottaminen

Eläkesäätiölain 44 § ja vakuutuskassalain 81 a § sallivat lainsäädännön muutoksesta aiheutuvan eläkevastuun ja vastuuvelan kasvun jaksottamisen enintään kymmenelle vuodelle.

Finanssivalvonta katsoo, että lakisääteisen eläkevakuutuksen heikentymisen aiheuttamien muutosten kompensointi lisäeläketurvalla mahdollistaa eläkesäätiölain 44 § ja vakuutuskassalain 81 a § mukaisen määräaikaisen katevajauksen. Finanssivalvonnan luvan myöntämisen edellytyksenä on, että eläkelaitos laatii lakien edellyttämän toteuttamiskelpoisen suunnitelman katevajauksen kuolettamiseksi määräajassa.

Indeksikorotusvastuun käyttö

Indeksikorotusvastuulla on tarkoitettu varauduttavan vain tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden kasvamiseen sekä laskuperustemuutoksista aiheutuvaan eläkevastuun ja vastuuvelan kasvuun. Jos lakisääteisen eläketurvan lakimuutoksesta johtuvia heikennyksiä kompensoidaan lisäeläketurvalla, voidaan sen katsoa olevan eläketurvan laajentamista, ei tulevien eläke-etuuksien korottamista.

Lakisääteisen eläkevakuutuksen heikennysten kompensointi lisäeläketurvalla ei siten voida katsoa olevan indeksikorotusvastuun käyttöä rajoittavan lainkohdan mukaista etujen tulevaa korottamista.

Finanssivalvonta katsoo, että lakimuutoksista johtuvan lakisääteisen eläketurvan heikentymisen kompensointi vapaaehtoisella lisäeläketurvalla ei ole eläkesäätiölain 43 §:ssä ja vakuutuskassalain 79 §:ssä tarkoitettua tulevien etuuksien korottamista. Siten indeksikorotusvastuuta ei voi käyttää kompensoinnista aiheutuvaan eläkevastuun kasvuun.

Kuolevuusperusteen täydentämistarpeen huomioiminen Indeksikorotusvastuun ylärajan mitoituksessa

Indeksikorotusvastuuta voidaan käyttää laskuperusteiden muuttamisesta aiheutuvaan eläkevastuun ja vastuuvelan kasvun peittämiseen. Finanssivalvonnan määräysten mukaan lisäeläkelaitosten tulee tällä hetkellä käyttää TyEL:n mukaista kuolevuutta.  Mikäli TyEL:n kuolevuusperustetta muutetaan, muuttuu lisäeläkelaitosten kuolevuusperuste vastaavasti. Kuolevuusperustetäydennys on kustannuksiltaan suuri. Eläkelaitosten vakaan toiminnan ja vakuutettujen etujen turvaavuuden kannalta on tarkoituksenmukaista, että lisäeläkelaitokset voivat varautua etukäteen vastuuvelan ja eläkevastuun tulevaan kasvuun indeksikorotusvastuuta täydentämällä. 

Finanssivalvonta katsoo, että tiedossa oleva kuolevuusperusteen tuleva täydennystarve mahdollistaa eläkesäätiölain 43 §:n ja vakuutuskassalain 79 §:n mukaisen indeksikorotusvastuun ylärajan määräaikaisen korottamisen. Laitoksen tulee kuitenkin arvioida kuolevuusperustetäydennyksen määrä ja ilmoittaa se laskuperustemuutosten perusteluissa.

Lisätietoja antaa

  • johtava matemaatikko Tarja Taipalus, puhelin 010 831 5266 
  • matemaatikko Anna Keinänen, puhelin 010 831 5536.