Tillsynsmeddelande 8.1.2015 – 86/2014

Tilläggspensionsstiftelsers och -kassors möjligheter att skapa beredskap för de förstående ändringarna i det lagstadgade pensionsskyddet

Arbetsmarknadens centralorganisationer ingick i september ett pensionsavtal som ligger till grund för den pågående beredningen av ändringar i arbetspensionslagarna som ska höja pensionsåldern för personer födda 1955 eller senare. De höjda intjäningsprocenterna för pension kommer samtidigt att slopas eller sänkas. Ändringarna får också konsekvenser för det frivilliga tilläggspensionsskyddet. Enligt pensionsavtalet ska dessutom en komplettering av det dödlighetsmått som används vid beräkning av ansvarsskulden göras den 31 december 2016, men detaljerna har ännu inte slagits fast.

Många tilläggspensionsanstalter och arbetsgivare med tilläggspensionsförsäkring för de anställda har bett Finansinspektionen ta ställning till hur vissa lagrum och Finansinspektionens föreskrifter ska tillämpas i samband med ändringen av det lagstadgade pensionsskyddet.

Ändringar i tilläggspensionsskyddet i linje med minskningen och begränsningen av det lagstadgade pensionsskyddet

Om tilläggspensionsskyddet ändras så att dess kapitalvärde är lika stort före och efter ändringarna, är det enligt Finansinspektionen fråga om en sådan minskning eller begränsning av förmån som motsvarar ändringarna i det lagstadgade pensionsskyddet.

Om en lägre pensionsålder enligt det frivilliga tilläggspensionsskyddet höjs i motsvarande grad som den lagstadgade pensionsåldern, eller om den sammanlagda pensionen sänks, och den intjänade pensionsförmånen i bägge fallen bevarar sitt kapitalvärde, är det enligt Finansinspektionen fråga om en sådan ändring av pensionsförmåner enligt 11 § 6 mom. i lagen om pensionsstiftelser som motsvarar en minskning och begränsning av det lagstadgade pensionsskyddet.

I lagen om försäkringskassor finns ingen bestämmelse som motsvarar 11 § 6 mom. i lagen om pensionsstiftelser.

Periodisering av effekterna

Enligt 44 § i lagen om pensionsstiftelser och 81 a § i lagen om försäkringskassor får en sådan ökning av pensionsansvaret och ansvarsskulden som beror på en lagändring periodiseras över högst tio år.

Enligt Finansinspektionen kan ändringar i tilläggspensionsskyddet i syfte att kompensera försämringar av den lagstadgade pensionsförsäkringen motivera ett temporärt täckningsunderskott enligt 44 § i lagen om pensionsstiftelser och 81 a § i lagen om försäkringskassor. En förutsättning för att Finansinspektionen ska bevilja tillstånd för täckningsunderskottet är att pensionsanstalten gör upp en genomförbar plan för amortering av täckningsunderskottet inom en viss tid.

Användning av indexförhöjningsansvaret

Indexförhöjningsansvaret är endast tänkt att tjäna som buffert för ökade framtida pensionsutbetalningar och ökningar av pensionsansvaret och ansvarsskulden till följd av ändrade beräkningsgrunder. Ändringar i tilläggspensionsskyddet i syfte att kompensera sådana försämringar av det lagstadgade pensionsskyddet som är en följd av lagändringar kan betraktas som en utfyllnad av pensionsskyddet och inte som en höjning av framtida pensionsförmåner.

Ändringar i tilläggspensionsskyddet i syfte att kompensera försämringar av den lagstadgade pensionsförsäkringen kan således inte betraktas som en framtida höjning av förmåner enligt det lagrum som begränsar användningen av indexförhöjningsansvaret.

Enligt Finansinspektionen utgör sådana ändringar i det frivilliga tilläggspensionsskyddet som görs i syfte att kompensera försämringar av det lagstadgade pensionsskyddet genom lagändringar inte en sådan höjning av framtida förmåner som avses i 43 § i lagen om pensionsstiftelser och 79 § i lagen om försäkringskassor. Indexförhöjningsansvaret kan således inte användas för att täcka en ökning av pensionsansvaret till följd av kompensationsåtgärderna.

Medräkning av den förestående kompletteringen av dödlighetsmåttet för att fastställa den övre gränsen för indexförhöjningsansvaret

Indexförhöjningsansvaret kan användas för att täcka sådana ökningar av pensionsansvaret och ansvarsskulden som följer av ändrade beräkningsgrunder. Enligt Finansinspektionens föreskrifter ska tilläggspensionsanstalterna i dagsläget tillämpa dödlighetsintensiteten enligt ArPL. En ändring av dödlighetsmåttet enligt ArPL leder till motsvarande ändring av det dödlighetsmått som tillämpas av tilläggspensionsanstalterna. Kompletteringen av dödlighetsmåttet medför en stor kostnad. För att säkerställa en stabil verksamhet i pensionsanstalterna och trygga de försäkrade förmånerna är det ändamålsenligt att tilläggspensionsanstalterna har möjlighet att i förväg skapa beredskap för framtida ökningar av ansvarsskulden och pensionsansvaret genom att utöka indexförhöjningsansvaret. 

Det förestående behovet av komplettering av dödlighetsmåttet tillåter enligt Finansinspektionen en temporär höjning av den övre gränsen för indexförhöjningsansvaret enligt 43 § i lagen om pensionsstiftelser och 79 § i lagen om försäkringskassor. Pensionsanstalten ska dock uppskatta kompletteringsbeloppet och uppge det i motiveringarna till ändringen av beräkningsgrunderna.

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledande matematiker Tarja Taipalus, telefon 010 831 52 66
  • matematiker Anna Keinänen, telefon 010 831 55 36.

Det motsvarande tillsynsmeddelandet på finska publicerades den 18 December 2014.