Valvottavatiedote 19.12.2014 – 88/2014

Muutokset määräyksiin ja ohjeisiin 25/2013 ”Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit” voimaan 31.12.2014

Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin vakavaraisuuden laskennasta ja suurista asiakasriskeistä (25/2013) on tehty muutoksia, jotka tulevat voimaan 31.12.2014.

Määräykset ja ohjeet 25/2013 tulivat voimaan samaan aikaan EU:n vakavaraisuusasetuksen (CRR) soveltamisen aloitusajankohdan kanssa, eli 1.1.2014. Koska uutta luottolaitoslakia ja siihen liittyviä valtiovarainministeriön asetuksia ei ollut tällöin vielä annettu, niihin liittyvät viittaukset määräyksissä ja ohjeissa jouduttiin jättämän avoimiksi. Tarvittavat lakiviittaukset on nyt sisällytetty määräyksiin ja ohjeisiin.

Vakavaraisuustietojen julkistamisvelvollisuuteen liittyvät säännökset sisältyvät CRR:n kahdeksanteen osaan, eikä voimassa olevissa määräyksissä ja ohjeissa 25/2013 ole tästä johtuen lukua vakavaraisuustietojen julkistamisesta. Määräysten ja ohjeiden voimaantulon jälkeen komissio on kuitenkin antanut täytäntöönpanoasetuksen N:o 650/2014 vakavaraisuustietojen julkistamisvelvollisuuteen liittyvistä yksityiskohdista. Asetukseen sisältyy kohta, jonka mukaan toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava perusteet, joilla se arvioi tytäryrityksen merkityksen. Määräyksiin ja ohjeisiin on tästä syystä lisätty uusi luku 13: Vakavaraisuustietojen julkistaminen, johon on sisällytetty aiemmin luottolaitoslaissa ollut merkittävän tytärluottolaitoksen ja -sijoituspalveluyrityksen määritelmä. 
 
Euroopan pankkiviranomainen EBA puolestaan on julkaissut 9.7.2014 ohjeen liittyen merkittävään luottoriskin siirtoon arvopaperistamistransaktioissa. Ohjeet on osoitettu osittain toimivaltaiselle viranomaiselle ja osittain arvopaperistamistransaktiossa alullepanijana toimivalle valvottavalle. Ohjeet pannaan Suomessa täytäntöön lisäämällä määräyksiin ja ohjeisiin 25/2013 uusi luku 9: arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus, johon sisällytetään suositus ohjeen noudattamisesta.

Finanssivalvontaan on lisäksi tullut määräysten ja ohjeiden voimaantulon jälkeen omien varojen laskentaan liittyviä kysymyksiä. Määräysten ja ohjeiden omia varoja ja niiden vähimmäismäärää koskevaan lukuun 4 on tästä johtuen lisätty täydentävää ohjeistusta. Samoin luottoriskin standardimenetelmää koskevaan lukuun 5 on tehty muutama tekninen täsmennys.

Luotto- ja rahoitustoiminta -asiakokonaisuus lisätty Finanssivalvonnan verkkopalvelun sektorikohtainen sääntely -osioon

Luotto- ja rahoitustoiminta -sivulta löytyy kootusti sovellettava sääntely, mukaan lukien kooste CRDIV/CRR -sääntelyn osa-alueista.

Lisätietoja antaa

johtava riskiasiantuntija Taina Erovaara-Williams, puh. 010 831 5422, sähköposti taina.erovaara-williams(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet