Tillsynsmeddelande 19.12.2014 – 88/2014

Ändringar i föreskrifter och anvisningar 25/2013 ”Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar” träder i kraft 31.12.2014

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar (25/2013) har ändrats. Ändringarna träder i kraft den 31 december 2014.

Föreskrifter och anvisningar 25/2013 trädde i kraft samtidigt som EU:s kapitalkravsförordning (CRR) började tillämpas, alltså den 1 januari 2014. Eftersom den nya kreditinstitutslagen och finansministeriets förordningar i anslutning till den ännu inte hade utfärdats då, var man tvungen att lämna hänvisningarna till dem öppna i föreskrifterna och anvisningarna. Nödvändiga laghänvisningar har nu förts in i föreskrifterna och anvisningarna.

Bestämmelser om skyldighet att offentliggöra upplysningar om kapitaltäckning ingår i del åtta i CRR, och de gällande föreskrifterna och anvisningarna 25/2013 innehåller därför inget kapitel om offentliggörande av kapitaltäckningsuppgifter. Efter det att föreskrifterna och anvisningarna trädde i kraft har kommissionen emellertid utfärdat genomförandeförordning nr 650/2014 om detaljer i förpliktelsen att offentliggöra upplysningar om kapitaltäckning. I förordningen ingår en punkt enligt vilken den behöriga myndigheten ska offentliggöra de kriterier som den använder för att bedöma ett dotterföretags betydelse. Av denna orsak har till föreskrifterna och anvisningarna fogats ett nytt 13 kapitel: Offentliggörande av upplysningar om kapitaltäckning, i vilket har intagits den definition av betydande dotterkreditinstitut och dottervärdepappersföretag som tidigare fanns i kreditinstitutslagen. 
 
Europeiska bankmyndigheten EBA har den 9 juli 2014 publicerat riktlinjer om bedömning av betydande kreditrisköverföring vid värdepapperiseringstransaktioner. Riktlinjerna är riktade delvis till den behöriga myndigheten och delvis till tillsobjekt som är origanitorer till värdepapperiseringstransaktioner. Riktlinjerna verkställs i Finland genom att till föreskrifter och anvisningar 25/2013 fogas ett nytt kapitel 9: kapitalkrav för värdepapperisering, i vilket intas en rekommendation om att riktlinjerna ska följas.

Efter det att föreskrifterna och anvisningarna trädde i kraft har Finansinspektionen fått frågor om beräkning av kapitalbasen. Av denna orsak har kompletterande anvisningar fogats till kapitel 4 om kapitalbas och kapitalkrav. I kapitel 5 om schablonmetoden för kreditrisk har likaså företagits några tekniska preciseringar.

Ett avsnitt om kredit- och finansieringsverksamhet har införts under sektorregler på Finansinspektionens webbplats

I avsnittet om kredit och finansieringsverksamhet ges en sammanställning om tillämplig reglering, inkl. ett sammandrag av delområdena inom CRDIV/CRR-regleringen.

Mer upplysningar lämnas av

ledande riskexpert Taina Erovaara-Williams, tfn 010 831 5422 eller e-post taina.erovaara-williams(at)fiva.fi

Bilagor